קווים מנחים בקשור למזונות אישה

מיומנות בהליכים להסדרי מזונות אישה, בהסכמה או באמצעות בית המשפט

פני אלינו לייעוץ אישי!

מזונות אישה

סעיף 2 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע כי "אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלו".

כאשר מדובר על יחסים בין בני זוג יהודים, הדין האישי לגביהם הוא הדין העברי אותו יחילו בתי המשפט אשר ידונו בתביעת מזונות של בני זוג יהודים את עקרונותיו של הדין העברי.

חשוב להדגיש כבר בתחילה כי הדין העברי מחיל חובת תשלום דמי המזונות על הבעל כלפי אשתו ואין חובה הפוכה של אישה אשר תחויב במזונות בעלה (למעט מקרים חריגים ביותר).

עוד חשוב להדגיש כי אישה זכאית לתשלום מזונות מבעלה כל עוד הם נשואים, ואך ורק כל עוד הם נשואים (למעט מקרים חריגים של פסיקת מזונות אישה לאחר גירושין כפי שיפורט להלן).

חשיבות מזונות האישה

אישה המקבלת מזונות יכולה לנהל מאבק ממושך על חשבון הבעל, במסגרת המאבק וכשיש בידה כספים בגין פסיקת מזונות אישה, פרושה לה הדרך והיכולת לכפות על הבעל תנאים/תכתיבים שספק רב אם היה מסכים להם אילולא נפסקו מזונות אישה.

מאידך שלילת מזונות מהאישה עלולה לגרום לאישה לוותר למשל על זכויותיה ברכוש המשותף מתוך מצוקה כלכלית.

פסיקת מזונות אישה או שלילת מזונות אישה גם עשויה לגרור סרבנות גט הן מצד האישה שתרצה בהמשך תשלום המזונות או מצד הבעל דבר שמוביל אך ורק להתארכות הליכי הגירושין – וצריך להיות עם יד על הדופק בכל נושא מזונות האישה!!!

מה כוללת החבות? וכיצד נקבע גובה סכום החיוב

 • חיוב בעל בתשלום מזונות אישה כולל את כל הצרכים הנדרשים לקיומה ורווחתה של האישה לרבות מזון, ביגוד, קוסמטיקה, שכר דירה, הוצאות אחזקת בית, נסיעות, עוזרת, החזקת רכב, הוצאות רפואיות וכיו"ב.
 • האישה זכאית להמשיך ולחיות באותה רמת חיים לה הורגלה על ידי הבעל תחת העיקרון "עולה עמו ואינה יורדת עמו". היות והאישה "עולה עמו", היא זכאית תמיד לקבל את מזונותיה לפי עושרו.
 • המבחן ליכולתו של הבעל לשלם מזונות לאישה הינה הכנסתו הפוטנציאלית האפשרית ולאו דווקא ולא רק הכנסתו בפועל, כמו גם הכנסות מרכוש, ככל שישנן.

חריגים שבהם הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אישה

 • אישה אשר עזבה את בית המגורים המשותף על דעת עצמה ללא כל סיבה מוצדקת.
 • התנהגות של אישה אשר אינה מזכה אותה במזונותיה לרבות בגידתה "זנתה תחתיו".
 • אי קיום מצוות הדת – על הבעל יהיה להוכיח כי האישה גרמה לו באופן מכוון לעבור על כללי הדת.
 • סירוב לקיים יחסי אישות.

מה קורה כאשר לאישה יש רכוש?

 • נכסים, רכוש, תוכניות חסכון – אינם משפיעים על קביעת גובה מזונות האישה!
  הבסיס לכך הינו כי אין לאישה כל חובה לממש את הרכוש על מנת לכלכל את עצמה, כפי שאין עליה חובה והבעל אינו יכול לדרוש כי תצא לעבוד!
 • הדבר אינו חל מפירות שיש לאישה מאותם נכסים ו/או רכוש – ככל שהאישה הינה בעלים של דירה, שאותה היא משכירה, דמי השכירות שתקבל יילקחו בחשבון לעניין קביעת גובה המזונות, כך גם ריבית מחסכון תילקח בחשבון.

מה קורה כאשר האישה עובדת?

 • כאשר אישה עובדת ומשתכרת למחייתה, זכאי הבעל לטעון כי "מעשה ידיה", יהיו "תחת מזונותיה".
 • עם זאת, כאשר הכנסתה אינה מספיקה לה, כי אז חייב בעלה להוסיף ולהשלים לה למזונותיה ואז התביעה תהא "השלמת מזונות אישה".

סירוב למתן גט – מעוכבת מחמתו

 • ככל שבית הדין הרבני נתן פסק דין המחייב את הבעל להתגרש, אבל הבעל מסרב לתת את הגט לאשתו בניגוד לפסק הדין, או אז יכול הבעל להיות מחוייב במזונות אישתו בגין העובדה כי הוא מסרב ליתן לה גט ולמעשה מעבר אותה מלהינשא לאחר (ולכן הביטוי מעוכבת מחמתו).
 • המקרה היחיד בו אישה שיש לה הכנסה מספקת זכאית גם למזונות הוא במקרה של "מעוכבת מחמתו". למעשה הבעל מאבד את זכותו לקזז את הכנסותיה מעבודתה מסכום המזונות המגיעים לה.
 • חשוב לדעת, כי ניתן להשיג "מזונות מעוכבת" בסכומים גבוהים ובאמצעותם להגביר את הלחץ הכלכלי על הבעל עד שיסכים להתגרש.

נישואין אזרחיים ומזונות אישה

 • במציאות הישראלית, כאשר בני זוג מחליטים להתחתן בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל הם כורתים ביניהם הסכם לחיות יחדיו כנשואים זה לזו בנישואין אזרחיים. להסכמה זו יש אפקט של יצירת חובות וזכויות בין הצדדים על פי דיני החוזים – וזוהי ההלכה של בית המשפט העליון.
 • למעשה, בפסק דין תקדימי (רע"א 8256/99), קבע בית המשפט העליון, כי חובת תשלום מזונות לאישה חלה על בעל גם כאשר בני זוג נישאו במסגרת נישואים אזרחיים.
 • כאשר בין בני הזוג יש הסכם ברור ומפורש אזי נדע מהן הזכויות והחובות באותה זוגיות וודאי תהא התייחסות לעניין מזונות אישה, האם מתחייב הבעל לשאת, האם קיים פטור אצל הצדדים – הם אשר מחליטים.
 • אבל מה קורה, במקרים רבים, שאין הסכם כזה? במקרים כאלו יחיל בית המשפט את עקרון תום הלב.
 • הנשיא שמגר בפרשת סולומון (רע"א 6339/97 רוקר נ' סולומון) כי "הפקרת בן-זוג למחסור ורעב היא בגדר פגיעה בכבוד האדם. פגיעה זו מהווה מצידה התנהגות שלא בתום לב ביחסים החוזיים שביניהם". וכן: " "כאשר נוצרות נסיבות שבהן עלולה להישלל זכותו של בן הזוג האחד לזכות בתמיכה הכלכלית הראויה מצד בן הזוג השני למרות נזקקותו המוכחת מצדיק היישום של עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שתוטל חובת מזונות".
 • מכאן ששלילת סטאטוס הנישואין (כלומר: נישואין אזרחיים) אינה שוללת קיומן של חובות אזרחיות בין הצדדים כלומר אינה שוללת חיוב במזונות אישה מכוח דיני החוזים, עקרון תום הלב וכיו"ב.

  דוגמא יפה הממחישה את האמור לעיל ניתן למצוא בע"א 4590/92 כהנא נ' כהנא, בו מדובר בכהן וגרושה אשר נישאו זל"ז בנישואין אזרחיים. בפסה"ד נקבע:

"אם ניתן לבסס את זכותה של האישה למזונות לאו דווקא מכוח הנישואין אלא מכוח התחייבותו של הבעל… מחייב הצדק שלא תישלל זכותה של האישה למזונות… בכך יש נחמה פורתא מן התוצאה המשפטית הנותנת, לכאורה,'שכר' לכהן שנשאר גרושה כנגד דין תורה, אך מבקש להישען על דין תורה כדי לשלול מן הגרושה את מזונותיה".

ידועים בציבור ומזונות אישה

 • הדברים האמורים לגביי נישואים אזרחיים נכונים גם כאשר מדובר בידועים בציבור, גם בידועים בציבור הוחלה הגישה המתוארת לעיל, ונקבע כי דיי בהסכם מכללא לשם החיוב במזונות אישה בטרם פירוד בין בני הזוג, כאשר יתבסס בית המשפט על המשפט האזרחי בכלל ועל דיני החוזים בפרט.

נישואי תערובת ומזונות אישה

 • אישה יהודיה שנישאה בנישואי תערובת לבן דת אחרת או למחוסר דת, או אשה לא יהודיה או מחוסרת דת הנשואה ליהודי, או בבני זוג שאינם יהודים כלל – הרי שחל החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) ואז חובתו של בעל לשאת במזונות אשתו נשענת ומתבססת על האמור בחוק (ולא על הדין האישי) במצב כזה בית המשפט יפסוק לאישה מזונות.

מזונות אישה לאחר הגירושין

 • כפי שהוסבר בפתח המאמר, אישה זכאית למזונותיה כל עוד הינה נשואה לבעלה וזאת ע"פ הדין העברי.
 • גם בתקופת פירוד בין הצדדים זכאית האישה למזונות.
 • לאחר הגירושין – ע"פ ההלכה אין האישה זכאית עוד למזונות.

מקרים בהם כן יחויב בעל במזונות אישה לאחר הגירושין

 • במקרה וקיים הסכם בין הצדדים המזכה את האישה במזונות לתקופה מסוימת או לכל החיים, הסכם כזה גובר על הדין העברי.
 • במקרים חריגים יחילו בתי המשפט את עקרון השיוויון, הצדק והדדיות ויחייבו בעל במזונות האישה גם לאחר גירושין.
 • ממקרה אשר הגיע לבית משפט לענייני משפחה ניתן ללמוד על נסיבות מיוחדות בהן ניתן יהיה לחייב הבעל במזונות אישה גם לאחר גירושין כך למשל: פער השתכרות עצום בין הצדדים; תלות מוחלטת של האישה בבעלה במשך רוב שנות הנישואין, כאשר הנסיבות

מעידות כי אי פסיקת מזונות משקמים לאישה תגרום עוול; אורך תקופת הנישואין; כאשר איזון המשאבים ברכוש עשוי לקחת זמן רב למדי ראוי ועד לפירוק השיתוף ברכוש ליתן בידי האישה מזונות אישה (אשר יקוזזו אח"כ מן הרכוש שתקבל לכשייעשה פירוק שיתוף ברכוש) וכיו"ב.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]