למען העתיד שלך ושל הילדים,
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מיומנות בהליכים להסדרי מזונות ילדים,
בהסכמה או באמצעות בית המשפט

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

איך נקבע גובה מזונות ילדים

מזונות ילדים הינו חלק אינטגראלי מכל גירושין. עו"ד לוסי מאיר עושה סדר בנוגע לחיוב מזונות ילדים, עקרון השוויון, מזונות מינימאליים, צרכים הכרחיים ועוד.

הפסיקה הכללית

חיוב מזונות לילדים יהודיים נקבע ע"פ המשפט העברי. חיוב מזונות ילדים בסיסי מוטל על האב, והוצאות שאינן הכרחיות יוטלו על שני ההורים לפי החלק היחסי של הסכום הפנוי שלהם בהכנסותיהם החודשיות, בניכוי צרכיהם.

עד גיל 6 – דיני ישראל מטילים חבות מזונות מוחלטת על האב לילדים עד גיל 6, לאורך התקופה המכונה "קטני קטנים". מדובר בחיוב מזונות שאינו תלוי ביכולתו הכלכלית של האב, אלא אך ורק בצרכי הילד.

בין הגילאים 15-6 – נדרשת השתתפות האם במזונות. בצרכים ההכרחיים ימשיך האב לשאת לבדו, אולם בצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים, נושאים האב והאם, בדרך כלל, בחלקים שווים.

מגיל 15 ואילך – מדובר בחיוב מ"דין צדקה" בלבד, החיוב מתחלק בין האב לאם לפי יחס הכנסותיהם.

מגיל 18 ועד לתום השירות בצה"ל – החיוב יעמוד על 1/3.

מזונות בגיר – הלכה פסוקה של בית המשפט העליון הכירה בחיוב אב במזונות בגיר, למעלה מגיל 18 (ולא 1/3) במקרים מסוימים ובנסיבות המתאימות.

כיצד חל עקרון השוויון על מזונות ילדים?

החלת עקרון השוויון על מזונות הילדים, באופן שבו יישאו ההורים בחלקים שווים, נדחה בעבר בטענה כי אין בכוחו של עקרון חוקתי של השוויון לשנות את פרשנות המשפט העברי.

היום הדבר שונה, כאשר בתי המשפט מחילים את עקרון השוויון על הנשיאה במזונות הילדים כך על האם וגם על האב. זאת בעקבות הלכות פסוקות של בית המשפט העליון בהלכות הידועות של צינבוי ואוחנה.

עם זאת, לא בכל מקרה ניתן להחיל את עקרון השוויון. בתי המשפט יבדקו פרמטרים שונים על מנת להחיל את עקרון השוויון או לדחותו, בין היתר על בסיס גילם של הילדים, הכנסות של כל אחד מהצדדים (ככל שהפער בהכנסות בין האם לאב קטן יותר אזי שניתן יהיה להחיל את עקרון השוויון בכפוף ליתר הפרמטרים שיבחנו..), צרכיהם המיוחדים של הילדים, נסיבות ספציפיות של המקרה מיוחדות למקרה וכיו"ב.

דמי המזונות המינימליים הנפסקים

כ- 1,350 ₪ לילד (ללא מדור וגן) המשמשים כבסיס למזונות ההכרחיים. החובה לשלם מזונות מינימליים אלה חלה על האב לבדו. חשוב לציין כי פסיקת המזונות אינה במכפלת הילדים (כלומר פסיקה של 1,350 ₪ עבור 3 ילדים לא תהא 1,350 X 3.

מהם "צרכים הכרחיים"?

"צרכים הכרחיים" כוללים הוצאות בגין מזון, ביגוד והנעלה – הצרכים הבסיסיים והמינימליים ביותר, אשר קיומו הממשי של הקטין תלוי בהם ואשר אינם דורשים הוכחה או ראיות.

מה לגבי הוצאות המדור ואחזקת המדור?

אלו הוצאות שיהיו בנוסף לחיוב ב"צרכים ההכרחיים". החיוב עבור ילד אחד הינו 30%, עבור שני ילדים 40% ועבור שלושה ילדים 50%.

פסיקת המדור תבדיל בין מי שיש בבעלותו דירה לבין מי שנאלץ לשלם שכר דירה על המדור החלופי אשר מעמיד האב לרשות הקטינים במסגרת זכותם למדור להיות מותאם לרמה הכללית של דירתם הקודמת, כאשר על פי הפסיקה ניתן להביא בחשבון את הפחתת מספר הדיירים.

מה לגבי חינוך וצהרון?

ניתן לחייב את האב במלוא הוצאות החינוך (בהתאם לנסיבות המתאימות) ו/או במחצית הוצאות החינוך שאז יישאו הצדדים בחלקים שווים ברכיב החינוך.

גם לגבי צהרון אין אחידות בפסיקה – והיא תלויה במספר נתונים: גילוי של הקטין, האם בנוסף למזונות נפסק סכום בגין רכיב "דמי טיפול", הכנסות ההורים וכיו"ב.

מה לגבי הוצאות נוספות?

בהקשר של הוצאות נוספות, שונות ומשתנות (בהתאם לעובדה כי הילדים גדלים) חריגות, ספציפיות או מיוחדות למשפחה שבפני בית המשפט, ראוי לנהוג בשוויון בין ההורים.

זאת בהמשך למגמת השוויון המיושמת בפסיקותיהן של בתי המשפט השונים בענייני משפחה. אולם הכול תלוי נסיבות המקרה הספציפי שבפני בית המשפט.

מה עושים במקרה של הוצאות רפואיות חריגות?

במקרה של הוצאות רפואיות חריגות, יש להתחשב בצרכים המיוחדים של הילדים, ומן הראוי לחלק את ההוצאות הללו בין ההורים באופן שווה (וכך לרוב קורה ברכיב זה).

אך כאשר יש בין ההורים הפרשי הכנסות משמעותיים, ניתן לחלק את החיוב ביניהם ע"פ יחס הכנסותיהם הפנויות (והדבר נכון היום יותר ויותר לעניין ההוצאות שמעבר לצרכים ההכרחיים, בכפוף לנסיבות המתאימות).

האם למשמורת משותפת יש השפעה על מזונות ילדים?

משמורת משותפת עשויה להפחית את גובה המזונות. אין כלל חד משמעי באשר לגובה ההפחתה. קיימים פסקי דין המפחיתים סך של 25% מגובה המזונות במקרה של משמורת משותפת, אולם ישנן פסיקות המפחיתות פחות, ישנן פסיקות שלא הפחיתו כלל (!) וכן קיימות פסיקות מהשנים האחרונות בהן הורה בית המשפט לכל הורה במשמורת משותפת לשאת במזונות על פי צרכיו וצרכי ילדיו בזמן שהם אצלו או אצלה, בכפוף לנסיבות הספציפיות.

במקרים של משמורת משותפת, שיעור ההפחתה במזונות האב נעשה בזהירות ותוך שקלול נתונים כגון גובה הכנסותיהם של ההורים, רמת חייהם, צרכי הקטינים וכיו"ב, תוך איזון ראוי בין מכלול הנתונים.

חשוב לציין כי בהוצאות המדור החלות על האב לא קיימת הפחתה, שהרי שכר דירה וארנונה אינם תלויים במספר הימים בהם מתגוררים הקטינים בדירת האם.

כיצד נקבעת הכנסתו הפנויה של ההורה לצורך פסיקת מזונות?

בקביעת נתוני ההכנסה של ההורים לצורך פסיקת המזונות, אין חולק כי יש להפחית את ניכויי החובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות).

הלכה פסוקה היא, כי הכנסתו הפנויה של אדם היא הכנסה ברוטו בניכוי "תשלומי חובה", להבדיל מניכויי רשות, הם הפרשות לקופת תגמולים, קופת גמולים, ביטוח חיים, קרנות השתלמות, חסכון, החזר הלוואות וכו'.

כאשר הפרשת כספים לחסכון נעשית לצורך הברחה מבן הזוג השני, לא יתחשב בדרך כלל ביהמ"ש בניכוי זה לצורך חישוב הכנסה פנויה לעניין מזונות. על כל פנים, בן הזוג השני יהיה זכאי למחצית החסכונות, שכן ההפרשות להם הוצאו מהקופה המשותפת של בני הזוג.

הלוואות שנלקחו לצורך קיום יומיומי או החזר חודשי לפירעון משכנתאות, יובאו אף הם בחשבון בעת קביעת הסכום המעשי שנותר בידי כל אחד מן ההורים, לצורך תשלום המזונות לילדים. החזר זה של ההלוואות, כל עוד ניטלו במהלך החיים המשותפים, יחול על שני ההורים בחלקים שווים.

ברם, כאשר ההלוואות נלקחו למימון הוצאות פרטיות, אין להתחשב בהוצאות אלה, ורק הצד שהוציאם או שלווה את הכספים, הוא זה אשר יישא בפירעון לבדו.

הטבות וניכויים בגין הוצאות החזקת רכב וטלפון, אשר נכללות במסגרת השכר של כל אחד מן ההורים, וההוצאות בפועל עבור אלה יובאו בחשבון במסגרת ניתוח הצרכים, ההכנסות והוצאות הקיום של כל אחד מן ההורים.

כאשר מוענקות הטבות מס למי מבין ההורים בגין החזקת הילדים (נקודות זכות) או בגין תשלום המזונות, אין להתייחס לכך בנפרד, שכן הדבר כבר בא לידי ביטוי בתשלום מס הכנסה של כל אחד מן ההורים.

מזונות ילדים הינו נושא שדורש טיפול משפטי של עו"ד המומחה לדיני משפחה. כעו"ד מנוסה בתחום הגירושין, אני מעניקה ללקוחותיי ייצוג משפטי מקצועי, הכולל מענה מעודכן לסוגיות השונות בתחום מזונות ילדים, ואשר מתבסס על הפסיקה החדשנית, המשתנה והעדכנית בתחום.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]