חיפוש
Close this search box.

התנגדות לביצוע צוואה

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

התנגדות לביצוע צוואה

רוצה לנצח בבית משפט? כשהשליטה יוצאת מהידיים שלך,
התוצאה הסופית תהיה כנראה פחות טובה ממה שרצית.

חשבת על גישור? זו בוודאי פשרה מובטחת על דברים שחשובים לך.

רק ניהול מו"מ מתוחכם ומיומן מול עוה"ד של הצד השני מאפשר לך להיות בשליטה על התהליך, ללחוץ על הנקודות הנכונות ברגע הנכון ולהשיג יתרונות משמעותיים.

ואם בסוף יהיה עימות בבית משפט או בבית הדין –  זו ההכנה הטובה ביותר לנצח בו

פתחת מעטפה שהגיעה בדואר ממשרד עורכי דין כלשהו, ובפנים מכתב שמסביר כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה… החלטת שהצוואה הזו לא יכולה להתקיים, וברצונך להגיש התנגדות לביצוע הצוואה. עכשיו צריך לפעול – ומהר.

מה זה קיום צוואה?

על מנת לתת לצוואה תוקף מחייב באופן שיאפשר לממש את האמור בה, יש להגיש לגביה בקשה לצו קיום צוואה, בפני רשם הירושות, וזאת בהתאם להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

האם אפשר להתנגד לקיום צוואה?

כן.

אחרי שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם, רשאי כל מי שחפץ להתנגד לקיום הצוואה, להגיש התנגדות למתן הצו. התנגדות זו הינה כתב טענות אשר מכיל את הטענות שבגינן מבוקש לפסול את הצוואה ו/או לדחות את הבקשה למתן צו לקיומה.

את ההתנגדות יש להגיש בפני רשם הירושות, וזאת תוך 14 ימים ממועד הפרסום של דבר הגשת הבקשה בעיתונות וברשומות.

עם הגשת ההתנגדות, יועבר תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת לצורך קיום דיון בפניו בעניין זה וקבלת הכרעה על ידו.

מי רשאי להגיש התנגדות לביצוע צוואה?

סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות…תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו". כלומר, כל אדם אשר יש לו עניין כלשהו לגבי הבקשה לצו קיום צוואה, וסבור שאין לקיים את הצוואה כפי שהיא – רשאי להגיש התנגדות.

בפועל, ההתנגדויות מוגשות בדרך כלל על ידי יורשים – קרובי משפחה של המצווה, אשר חשים עצמם מקופחים במסגרת הוראות הצוואה.

לרוב המדובר במי שקיבל הבטחה לקבלת נכס כלשהו ממצווה, אשר לא מצאה את ביטויה במסגרת הצוואה, או אמירה או הכירות עם המנוח כי לא היה מצווה כפי שכתוב במסמך הצוואה, ועל כן הוא סבור כי הצוואה איננה משקפת למעשה את רצונו האמיתי של המצווה ויש להורות על ביטולה.

חשוב לדעת כי נטיית החוק והפסיקה הינה בראש ובראשונה לכבד את רצונו של המצווה, וזאת כפי שהוא בא לידי ביטוי בנוסח הצוואה. לפיכך, על מנת שההתנגדות לקבלת הצו תתקבל, יש לבססה על העילות המקובלות בעניין זה, וכמובן להוכיחן כמו שצריך וזאת כפי שיבואר להלן.

מהן העילות עליהן ניתן לבסס התנגדות לביצוע צוואה?

עקרונית, על מנת שצוואה תוכל לקבל צו לקיומה, עליה להיערך בהתאם להוראות החוק, ולשקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

לפיכך, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בהתבסס על מספר סוגים עיקריים של פגמים שנפלו בעת עריכת הצוואה:

(א) פגמים צורניים אשר שנפלו בעת עריכת הצוואה, בניגוד להוראות הטכניות של חוק הירושה לגבי אופן עריכת ארבעת סוגי הצוואה. לדוגמא, צוואה בעדים אשר נערכה בפני עד אחד בלבד, או צוואה בכתב יד אשר לא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, או כאשר הצוואה איננה נושאת חתימות כדין, או תאריך כדין וכד'.

(ב) פגמים אשר המתייחסים למצבו המנטאלי והנפשי של המצווה בעת כתיבת הצוואה. לדוגמא, כאשר המדובר במצווה הלוקה בדמנציה ומחלות דומות אשר יש ביכולתן להשפיע ולשבש את צלילות דעתו של המצווה בעת כתיבת הצוואה, או כאשר המדובר במצווה שהופעלו עליו לחצים קשים, איומים, אונס, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, בעטיים הוא כתב את הצוואה שלא מרצונו החופשי, או כאשר הנהנים בצוואה נטלו חלק בעריכתה.

(ג) פגמים אשר מתייחסים לתוכן הצוואה. לדוגמא, כאשר המדובר בהוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, וזאת בניגוד לסעיף 34 לחוק.

(ד) פגמים המתייחסים לכשרות הצוואה באופן כללי, כגון היות הצוואה מזויפת, או כאשר המדובר בצוואה שאיננה צוואתו האחרונה של המצווה, הואיל וישנה צוואה שניתנה על ידו אחריה, ואשר מבטלת את הצוואה שהוגשה לרשם הירושות ועוד.

מטבע הדברים, ככל שההתנגדות תהיה מבוססת על עילות לפסילת הצוואה, ותסתמך על ראיות מוצקות ככל הניתן המוכיחות את העילות, כך יגדלו סיכוייה להתקבל.

הגשת התנגדות לצוואה

הפרוצדורה המשפטית להגשת התנגדות

כאמור, יש להגיש את ההתנגדות לצו קיום הצוואה בפני רשם הירושות, וזאת תוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. במקרים מיוחדים רשאים רשם הירושות או בית המשפט לענייני משפחה לקבוע מועד מאוחר יותר.

את ההתנגדות יש להגיש בכתב, כשהיא כוללת את נושא ההתנגדות ונימוקיה, וזאת כמספר הצדדים בתיק, ובצירוף עותק נוסף לבית המשפט לענייני משפחה.

כמו כן, יש לצרף לנוסח ההתנגדות את המסמכים הבאים: תצהיר מאומת בפני עורך דין, כל המסמכים הרלוונטיים עליהם היא מתבססת, קבלה על תשלום אגרה, טופס פתיחת הליך, ויפוי כח של המתנגד המיוצג על ידי עורך דין.

עם הגשת ההתנגדות, מועבר תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות על ידי מזכירות רשם הירושות לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת בהתאם לסעיף 67א(א)(1) לחוק הירושה. בית המשפט לענייני משפחה ידון בתיק לאור טענות הצדדים, וכן לאור תגובת ב"כ היועמ"ש לממשלה.

עקרונית, נטל הראייה לגבי פסילת הצוואה, מוטל על המתנגד. הנחת המוצא הינה כי הצוואה הינה כשרה, ולכן, מי שטוען לפגם בצוואה חייב לשכנע את בית המשפט בראיות מוצקות שנפל בה פגם, וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הקיום. כך נקבע, במסגרת הליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועהמ"ש לממשלה ובהליך ע"א 190/08 סיטוצקי נ' קלנבורט.

במידה ובית המשפט ידחה את ההתנגדות, הוא יורה על מתן צו לקיום הצוואה. במידה ובית המשפט יקבל את ההתנגדות ויפסול את הצוואה, וזאת מבלי שצוואה אחרת תאושר תחתיה, אזי יחולק עזבון המנוח בהתאם להוראות חוק הירושה.

בכדי להגיש התנגדות לצוואה רצוי ליטול ייצוג של עורך דין מנוסה בהתנגדויות לצוואה, שכן נטל ההוכחה המוטל על מבקש ביטול הצוואה הינו כבד ויש לעשות כן בליווי חשיבה משפטית יצירתית של עורך דין מנוסה.

שירותי המשרד

דיני משפחה
גירושין
תביעת מזונות
חטיפת ילדים
אפוטרופסות
צוואות וירושות

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

משרדנו מתמחה בניהול מו״מ משפטי מתוחכם שנותן יותר בהליכי גירושין.

רוצה להשיג יותר ? השאירו פרטים ונחזור בהקדם

או חייגו 050-9993466

דילוג לתוכן