פתרונות יצירתיים בחלוקת רכוש
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הדרך לחלוקת הרכוש יכולה להיות קלה, קצרה ונטולת מאבק

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

חלוקת נכסי קריירה ומוניטין עסקי בגירושין

אחת הסוגיות המרכזיות ביותר במסגרת הליך הגירושין, הינה אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג ובין השאר, גם נכסי קריירה וכן מוניטין עסקי או אישי של אחד מבני הזוג המתגרשים.

המדובר בסוגיה רגישה ונפיצה מעין כמוה, אשר לא פעם ניטשים קרבות ארוכים ומייגעים בגינה בין בני הזוג.

במידה ובני הזוג ערכו הסכם ממון שאושר כדין, ואשר מסדיר בצורה מפורטת את אופן חלוקת רכושם, מחלוקות אלו נמנעות מהם.

אולם, במקרה הנפוץ יותר, לפיו בני הזוג לא ערכו הסכם ממון, עליהם לחלק את רכושם המשותף באופן שיוויוני ביניהם. כך קובע הסדר איזון המשאבים אשר מעוגן בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, ואשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974.

בני זוג שנישאו לפני מועד זה כפופים להלכת השיתוף, שאף היא קובעת חלוקה שיוויונית של הרכוש בין בני הזוג.

לשם עריכת חלוקת רכוש שוויונית בין בני הזוג, יש להעריך ולשום את שווי נכסיהם המשותפים. נכסים אלו כוללים נכסים מוחשיים, שקל יחסית לאמוד את שווים, כגון נכסי מקרקעין וכלי רכב. יחד עם זאת, קיימים גם נכסים שקשה הרבה יותר להעריך את שווים, הואיל והמדובר בנכסים ערטילאיים לכאורה.

בין היתר כאמור, כוללים נכסים אלו גם נכסי קריירה ומוניטין.

מהם נכסי קריירה ומהו מוניטין עסקי / אישי?

במסגרת הליך בע"מ 4623/04 פלוני נ' פלונית הגדיר בית המשפט העליון את המונח נכסי קריירה בצורה מעניינת וחשובה:

"מהם "נכסי הקריירה"? מבלי להציב רשימה סגורה, נבהיר כי עוסקים אנו בכושרו של האדם להשתכר, קרי: בשיפור הכושר להשתכר במהלך הנישואין.

כושר זה מורכב על דרך הכלל, פרט לכישוריו של האדם, גם מיסודות נוספים ובעיקר השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי. ברי כי אלה קשורים זה לזה ועשויה להיות ביניהם חפיפה – כך למשל, המוניטין שאדם רוכש, השכלתו וניסיונו, אינם בהכרח מרכיבים נפרדים".

כלומר, המונח נכסי קריירה מתייחס לנכסים שבן הזוג צבר לעצמו במסגרת הקריירה שהוא ניהל במהלך תקופת הנישואין, ואשר קובעים את רמת כושר השתכרותו ושיפורה.

נכסים אלו כוללים מוניטין אישי, מוניטין עסקי, תואר אקדמי, רישיון מקצועי, דרגה מקצועית ועוד.

המוניטין האישי מתייחס למוניטין של בן הזוג עצמו. מוניטין זה נבנה על בסיס תכונותיו, כישוריו ואישיותו של בן הזוג, ולרבות מכלול הידע, נסיונו, מומחיותו, השכלתו, הישגיו המקצועיים ועוד – כאשר כל אלה מהווים כח משיכה אישי ללקוחותיו.

המוניטין העסקי מתייחס למוניטין של העסק של בן הזוג. מוניטין זה נבנה על בסיס תכונות ומאפייני העסק, ולרבות איכות המוצרים ו/או השירות שניתנים במסגרתו, שנות הוותק שלו ועוד – כאשר כל אלה מהווים את כח המשיכה של העסק כלפי לקוחותיו.

כיצד ניתן לחלק נכסי קריירה ומוניטין במסגרת הליך גירושין

באופן עקרוני, גישת הפסיקה בארץ כיום הנה כי נכסי קריירה של אחד מבני הזוג, יכולים להכלל במסגרת הרכוש המשותף של שני בני הזוג יחדיו, ועל כן יש לחלק גם נכסים אלו באופן שיוויוני ביניהם במסגרת הליך גירושין.

במסגרת הליך ע"א 663/87 נתן נ' גרינר, קבע בית המשפט העליון לראשונה כי ניתן לכלול מוניטין עסקי במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג. בית המשפט קבע כי מוניטין עסקי הנלווה לעסק הינו בגדר זכות קניינית ככל זכות אחרת, ועל כן ניתן להחיל גם עליו את הלכת השיתוף.

במסגרת הליך בע"מ 4623/04 פלוני נ' פלונית, הרחיב בית המשפט העליון קביעה זו, וקבע כי גם נכסי מוניטין אישי יכולים להיכלל בנסיבות מסויימות במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג.

קביעה זו רלוונטית במיוחד במצבים בהם בני הזוג נישאים כשהם צעירים וחסרי השכלה. במהלך השנים, אחד מבני הזוג, בד"כ הבעל, לומד ורוכש השכלה, בעוד בת הזוג תומכת בו, ומטפלת באחזקת הבית, ובגידול הילדים.

כתוצאה מכך, הבעל הולך ומתקדם במהלך שנות הנישואין, ורוכש נכסי קריירה שונים, לרבות מוניטין אישי ומוניטין עסקי, בעוד האשה מקדישה את כל כולה למענו ולמען רווחת המשפחה, תוך שהיא מקריבה למעשה את שאיפותיה ללימודים, רכישת מקצוע ולקריירה שלה, במידה והיו לה כאלה.

כך תיאר בית המשפט העליון סיטואציה זו במסגרת הליך בע"מ 4623/04 הנ"ל:

"התפתחותו המקצועית של האדם מהווה פרק מרכזי בסיפור חייו … . תכופות, שלובה ההתפתחות המקצועית של כל אחד מבני-זוג בזו של האחר, עד כדי שהשתיים מספרות יחד סיפור אחד. "בנייתן המשותפת של קריירות היא לרוב אחד המיזמים החשובים ביותר בנישואים, ויכולת ההשתכרות המוגברת היא הנכס המשמעותי היחיד, או למצער המשמעותי ביותר, מן הבחינה הכלכלית בנישואים רבים…" בני זוג עשויים לוותר על השכלה או על משרה, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף לוותר לחלוטין על קריירה, כל זאת כדי שיוכל בן הזוג האחר להתפתח בעצמו, למען טובתו-שלו, למען טובתו של הקשר הזוגי ולמען טובתה של המשפחה.

לעיתים, נוטל על עצמו אחד מבני הזוג את עיקר עבודות הבית והטיפול בילדים (זה יכונה להלן: בן הזוג הביתי), בעוד שבן הזוג האחר יוצא לעבודה מחוץ לבית לשם פרנסת המשפחה (וזה יכונה להלן: בן הזוג החיצוני). אכן, חלוקה זו, היא עצמה, עשויה לשקף הטיה מגדרית, ובמשפחות רבות תורמים שני בני הזוג את חלקם הן בעבודות הבית ובגידול הילדים, הן בפרנסה, תוך שכל אחד מהם מפיק את הסיפוק ונושא במאמץ הכרוכים בשני מרחבים מרכזיים אלה בחייו של אדם".

אולם, מטבע הדברים, במידה ובני הזוג הללו נקלעים חלילה להליכי גירושין, פערי ההשתכרות המשמעותיים בין בני הזוג מובילים למעשה לאי שיוויון כלכלי קיצוני ביניהם.

במסגרת הליך בע"מ 4623/04 הנ"ל, הכיר בית המשפט העליון בעוול שנגרם לאשה כתוצאה מכך. בהתאם לכך נקבעה ההלכה לפיה גם נכסי קריירה אישיים עשויים להיות ברי חלוקה ואיזון במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג, במידה ובן הזוג העניק לבן הזוג השני תמיכה ועזרה לצורך השגת נכסים אלו ושיפור כושר השתכרותו.

בית המשפט העליון ביסס הלכה זו, בין היתר, גם על עקרון השיוויון:

"החלת הלכת השיתוף על כושר השתכרות מוגבר ראויה גם בראי עקרון השוויון. "אי-הכללתה של יכולת ההשתכרות המוגברת של בן-הזוג שההון האנושי שלו פותח בתקופת הנישואים מהווה ניצול של בן-הזוג האחר, שכן במצב זה הסכמתו ליטול על עצמו נטלים עודפים עולה כדי הקרבה עצמית. ברוב המקרים, בן-זוג זה הוא אישה (במיוחד כאשר עסקינן בנישואי עקרת-בית), ועל-כן אי-הכללת הרכיב של יכולת ההשתכרות מביאה לידי מיסודו של היעדר השוויון המגדרי".

יחד עם זאת, במידה ובין בני הזוג קיימים פערים קטנים לגבי כושר השתכרותם, או במקרה ובן הזוג רכש את נכסי הקריירה שלו ללא קבלת עזרה ותמיכה מבן הזוג השני, אזי נכסי הקריירה הללו לא יכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג. כך נקבע ע"י בית המשפט העליון במסגרת בע"מ 3664/07 פלוני נ' פלונית.

כלומר, הצורך להיזקק לחלוקה של נכסי הקריירה יתעורר בעיקר במקרים מובהקים שבהם נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם, אשר נובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית והתמקד במרחב הביתי, ובכך אפשר לבן הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו.

במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 52231/09 מ.ב. נ' ע.ב. נקבע כי הכללת נכסי הקריירה ברכוש המשותף המיועד לחלוקה תיעשה בכפוף לתנאים הבאים:

 • כאשר ישנם בן זוג ביתי ובן זוג קרייריסטי, באופן לפיו בן הזוג הביתי הוא שאפשר לבן הזוג האחר לפתח את הקריירה שלו
 • קיים פער דרמטי בכושר ההשתכרות של בני הזוג
 • נישואים לאורך זמן

עוד קבע בית המשפט העליון במסגרת בע"מ 4623/04 כי חלוקת נכסי הקריירה במסגרת הלכת השיתוף דומה לזו הגלומה בהסדר איזון המשאבים.

לשם כך יש לבחון את הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ולאזן אותו בכסף או בשווה כסף. יחד עם זאת, יש לשים לב כי מדובר אך ורק בפער שנוצר במהלך הנישואין, ובזכות הנישואין. לפיכך יש לגרוע מן הפער הזה את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שפורק.

איזון הפער בין הצדדים יכול להתבצע באמצעות תשלומים כספיים עיתיים, או באמצעות תשלום אחד גדול וחד פעמי. לשם אומדן המוניטין דרושה בדרך כלל חוות דעת מקצועית של אקטואר אשר מתמחה בהערכת נכסי קריירה ומוניטין.

מבחינת שיטת חישוב המוניטין, יש להבדיל בין אומדן מוניטין אישי לאומדן מוניטין עסקי.

לגבי מוניטין עסקי, קבע בית המשפט העליון במסגרת ע"א 7493/98 שלמה שרון נ. פקיד השומה, כי שווי המוניטין העסקי נקבע על פי שווי היוון הרווחים העתידיים שיופקו מהעסק.

כפועל יוצא מכך, אימץ בית המשפט העליון אימץ את השיטה השיורית להערכת ערך המוניטין של עסק כעסק חי, וזאת במקום בו נמכר כל העסק. לפי שיטה זו ערכו של המוניטין שווה להפרש בין התמורה המתקבלת לבין ערך השוק של כל הנכסים האחרים הנמכרים במסגרת העסק. השארית תחשב כמוניטין הכוללת בחובה את ערכו של עסק חי.

לעומת זאת, לגבי מוניטין אישי, לא נקבע בפסיקה נוסחה ברורה לצורך חישוב מוניטין זה. תחת זאת קיימת רשימה לא סגורה של קריטריונים שונים, המשתנים ממקרה למקרה.

בין היתר המדובר ברשימת הקריטריונים הבאים:

1. גילם של בני הזוג

2. מספר שנות הנישואין

3. היקף נכסי הרכוש המשותף

4. היקף נכסי הרכוש הפרטי, שאיננו נכלל במסגרת האיזון

5. רמת השתכרות של כל אחד מבני הזוג

6. השקעת בן הזוג בנכסי הקריירה שלו, ותרומת בן הזוג השני לכך

7. כשרון טבעי מולד של בן הזוג בעל נכסי הקריירה

8. מצבה הנוכחי של הקריירה של בן הזוג, ומספר שנות העבודה שנותרו לו בפועל

9. מצבם הבריאותי של בני הזוג

מדובר כאמור ברשימה פתוחה, אשר תוכנה משתנה ומתעדכן ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות.

תחומי ההתמחות שלנו:

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]