חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסכמי ממון – טיפים חשובים של עורכת דין מנוסה!

הסכמי ממון

אחת הסוגיות המרכזיות והנפיצות ביותר במסגרת הליך הגירושין, הינה אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג.

כל עורך דין גירושין ידע לספר לכם כי זהו סלע מחלוקת עיקרית בהליכי הגירושין.

לכן, בני זוג שרוצים להבטיח מראש את אופן חלוקת הרכוש ביניהם בצורה מוסכמת, וללא מחלוקות מיותרות, יטיבו לעשות אם יחתמו על הסכם ממון אשר מסדיר זאת.

במידה והם לא יחתמו על הסכם ממון, הם צפויים לחלק את נכסיהם באופן שיוויוני ביניהם, ללא קשר לבעלות האישית של מי מהם על אותם נכסים, וזאת בהתאם להסדר איזון המשאבים שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974.

הסכם הממון נועד, איפוא, להגן על רכושם האישי והפרטי של בני הזוג, ולקבוע ביניהם מראש חלוקה הוגנת ומוסכמת במקרה של פרידה / גירושין.

מומלץ לערוך הסכם ממון משני טעמים עיקריים:

האחד, כאשר לאחד מבני הזוג יש הרבה יותר נכסים מבן הזוג השני, ועל כן הוא מעוניין להגן על זכויותיו באותם נכסים, על מנת שהוא לא יאלץ לחלוק אותם עם בן הזוג השני במקרה של גירושין.

השני, כאשר מדובר בנישואים שניים או בגיל מבוגר יחסית, כך שבני הזוג כבר צברו לעצמם בנפרד נכסים רבים, אותם הם מעוניינים להוריש לילדיהם מנישואיהם הקודמים, ולא לחלוק עם בן הזוג השני.

לפיכך, מומלץ מאד במקרים הללו לפנות אל עורך דין מנוסה לשם עריכת הסכם ממון.

להלן 10 טיפים אשר מומלץ לתת עליהם את הדעת בעת כתיבת הסכם ממון, על מנת לערוך הסכם מקצועי שיגן היטב על זכויות הצדדים לו.

הטיפים מתוך ניסיונה הרב של עורכת הדין לוסי מאיר בכל הנוגע לניסוח הסכמי ממון בין בני זוג, לפני ובמהלך הנישואים.

הנכסים הקיימים לכל אחד מבני הזוג ערב הנישואין: נכסים קיימים ערב הנישואין הינם נכסים שכל אחד מבני הזוג צבר לעצמו בעבר לפני נישואיהם. במסגרת הסכם הממון יש להגדיר ולקבוע באופן מפורש איזה מאותם נכסים יישאר בגדר רכושו הפרטי של בן הזוג, כך שהוא יהיה מוגן מפני חלוקה בעת הגירושין, ואיזה מנכסים אלו יכלל במסגרת הרכוש המשותף, ויחולק ביניהם בחלקים שווים או אחרים בעת הגירושין.

הנכסים העתידים של בני הזוג במהלך הנישואין: נכסים עתידיים הינם נכסים שכל אחד מבני הזוג עתיד לצבור במהלך חיי הנישואים שלהם. במסגרת הסכם הממון יש להגדיר ולקבוע באופן מפורש האם נכסים אלו ייכללו ברכוש המשותף או לא, ובמידה וכן, באיזו אופן הם יחולקו בין בני הזוג: בחלקים שווים או אחרים, כגון ביחס למידת ההשקעה של כל אחד מהם בנכסים אלו.

להלן מספר דוגמאות לקביעות שניתן לכלול בהסכם הממון לגבי נכסים עתידיים:

ניתן לקבוע כי כספים שיוכנס לחשבון הבנק המשותף יחשבו כחלק מהרכוש המשותף, ואילו כספיים שלא יוכנסו אליו, יהיו פרטיים.

במידה ובני הזוג מתכוונים לרכוש מכספם דירה, כאשר אחד מהם משקיע יותר כספים מהשני לצורך כך, ניתן לקבוע כי גם הזכויות בדירה תחולקנה ביחס ישיר למידת ההשקעה הכספית של כל אחד מהם בדירה.

לגבי דירה שהתקבלה במסגרת ירושה או נקנתה מכספי ההורים של אחד מבני הזוג, ניתן לקבוע שהיא תיחשב רכושו הפרטי של אותו בן זוג, אך דמי השכירות שיתקבלו מאותה דירה יחשבו כחלק מהרכוש המשותף. כלומר, ניתן לערוך אבחנה בין נכסים הוניים לנכסים פירותיים.

בנוסף, ניתן לקבוע שנכסים מסויימים ששייכים לאחד מבני הזוג יכללו ברכוש המשותף עם חלוף השנים באופן הדרגתי, או עם הולדת ילדים משותפים וכד'.

לגבי זכויות סוציאליות כגון ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, יש לקבוע במפורש לקבוע מי מהם יכלל ברכוש המשותף, ומי מהם יישאר בבעלות הפרטית של כל אחד מבני הזוג.

נכסים שמוחרגים במפורש מהרכוש המשותף: המדובר בנכסים שבני הזוג החליטו והסכימו במפורש כי הם לא יכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג, אלא ישארו בגדר רכושו הפרטי והאישי של מי מבני הזוג.

לדוגמא, נכסים שאמורים להתקבל במתנה או בירושה במהלך תקופת הנישואין.

הגדרה ברורה, מלאה, ומדוייקת של הנכסים הנזכרים בהסכם הממון: במסגרת הסכם הממון יש להקפיד לציין את פרטיהם של הנכסים שנזכרים בו באופן ברור, מלא, ומדויק, וזאת כדי למנוע אי בהירויות ומחלוקות מיותרות.

לדוגמא, כאשר מדובר בנכסי מקרקעין, יש לציין לא רק את כתובתם אלא גם את מספרי הגוש והחלקה שלהם. כאשר מדובר בכלי רכב, יש לציין לא רק את סוג הדגם אלא גם את מספר הרישוי. לגבי חשבונות בנק יש לפרט את מלוא פרטי מספרי החשבונות, שמות הבנקים והסניפים בהם הם מתנהלים וכד'.

קביעת מועד חלוקת הרכוש המשותף בפועל: לפי חוק יחסי ממון לא ניתן לחלק את הרכוש ולבצע איזון משאבים, קרי, חלוקה שווה של הנכסים של בני הזוג, לפני שהגירושים הושלמו.

בפועל הדבר עלול להביא להליכים ארוכים, מתישים ומייגעים. לפיכך מומלץ לקבוע בהסכם סעיף הקובע את מועדחלוקת הרכוש מבלי להשלים קודם לכן את הגירושים. הדבר ימנע קרבות מיותרים, ולא יהיה צורך בהסכמת שני בני הזוג לגירושים כדי להתחיל בחלוקת הרכוש בפועל.

קביעת מועד הקרע והפרידה לצורך חישוב ערך הנכסים: מומלץ לקבוע בצורה ברורה ומפורשת את המועד המדויק לפיו יש לחשב את ערך הנכסים שייכללו ברכוש המשותף, על מנת לחלקם בין בני הזוג.

לדוגמא, כאשר אחד מבני הזוג מוסר לצד השני הודעה בכתב בדבר רצונו להתגרש.

חובות בני הזוג: עקרונית, גם חובות שנצברו רק על שם אחד מבני הזוג במהלך הנישואין נחשבים כחובות משותפים לשני בני הזוג, אותם יש לחלק ביניהם באופן שוויוני, בתנאי שהמדובר בחובות שנצברו לצורך מימון הצרכים השוטפים של התא המשפחתי כגון רכישות לבית המגורים, מזון וכד'.

זאת, להבדיל מחובות שאינם רלוונטיים לתא המשפחתי, כגון חובות שנוצרו עקב מעשים בלתי חוקיים, הימורים, סמים, אלכוהול, בגידות וכד'. לפיכך, במידה ובני הזוג מעוניינים לסטות מכלל זה לגבי החובות שרלוונטיים לתא המשפחתי, ולקבוע הסדר אחר, עליהם לציין זאת במפורש.

לדוגמא, ניתן לקבוע שכל החובות הללו יוטלו רק על מי שצבר אותם, או רק על צד אחד, וזאת ללא תלות בשאלה מי צבר אותם, או שהחובות יוטלו על שני בני הזוג, אבל לא באופן שיוויוני.

תשלום מזונות: במסגרת הסכם הממון מומלץ לקבוע מה יהיה סכום המזונות שהבעל ישלם לאשה במקרה של גירושין. כמו כן מומלץ לקבוע האם המזונות ישולמו לאשה רק עד למתן הגט, כשם שההלכה היהודית מחייבת, או גם לאחר מכן ולמשך איזו תקופה.

מניעת סרבנות למתן גט: במידה ובני הזוג מעוניינים למנוע מראש מצב שבו אחד מהם יסרב להתגרש, ניתן לכלול בהסכם קביעה לפיה אם אחד מהם יסרב לתת גט ולשתף פעולה עם הליכי הגירושים, הוא יצטרך לשלם פיצוי לצד השני על כל חודש שבו לא ניתן גט.

על פי ההלכה, לא ניתן לחייב לתת גט בניגוד לרצון בני הזוג. לפיכך, תשלום כזה נועד לשלם תמריץ כספי לבן הזוג אשר מסרב לתת את הגט. הדבר נחוץ במיוחד לאשה מסורבת גט, אשר עלולה למצוא עצמה עגונה במשך שנים רבות.

אישור ההסכם: על מנת שהסכם הממון יקבל תוקף מחייב, עליו להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ללא אישור זה ההסכם לא יהיה תקף. לכן חשוב מאד לכלול בהסכם סעיף לפיו הצדדים מתחייבים להביא את ההסכם לאישור הגורמים הללו, וזאת בהקדם האפשרי.

רוצים לקבל טיפים נוספים לפני ניסוח הסכם ממון? אל תהססו ליצור קשר עם עורכת דין לוסי מאיר המתמחה בתחום.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

אהבתם? שתפו...

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ
אימייל
עו"ד לוסי מאיר

עו"ד לוסי מאיר

בוגרת הפקולטה למשפטים במכללת "הקריה האקדמית אונו" ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) בהצטיינות. הוסמכה לעסוק בתחום עריכת דין בשנת 2004. משרד עו"ד לוסי מאיר, המתמחה בדיני משפחה וירושה, מאופיין ביכולת מקצועית גבוהה לתכנון אסטרטגיה וליישום תכנית רב-שלבית שמבטיחה את טובת הלקוח ואת השגת מטרותיו. תשומת לב רבה ניתנת לאופיו, לרצונותיו ולציפיותיו של הלקוח מן ההליך המשפטי. כל תיק זוכה לטיפול מקצועי בהתאם לנסיבות המקרה המיוחדות. המשרד מעודכן במתרחש בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני משפחה וירושה בפרט. חיבור למקורות מידע משפטיים מבטיח עדכונים שוטפים בתחום המשפט ובתקדימים משפטיים. כתבי הדין היוצאים מן המשרד נתמכים בפסיקה חדשנית בתחום דיני המשפחה.

הגעתם לכאן, מגיע לכם יותר!

רוצים לדעת איך מנהלים מו"מ מתוחכם ומגיעים להסכם גירושין שמשיג לך יותר?
רוצים גם אתם לדעת את הסודות ולהתגרש במינימום זמן ונזק נפשי ומקסימום שיבעות רצון?
רוצים להיות חלק בסטיסטיקה של אחוזי ההצלחה הגבוהים של משרדינו?
מוזמנים להיכנס לסדרת הסרטונים הקצרה, שתעשה לכם סדר

השאירו מייל… וישלח אלייכם במיידית


אם עדיין נותרו שאלות, דאגות, חששות אל תדאגו אצלנו כל התשובות הפתרון בידיעתנו ובידנו – בהתחייבות!

חסרים לכם נתונים? מלאו את הפרטים ונשמח לרתום את הניסיון שלנו גם עבורכם

דילוג לתוכן