לייעוץ מיידי התקשרו: 050-4464456 / 03-6529448
הסכם ממון טרום נישואין 2017-01-31T12:47:57+00:00

הסכם ממון טרום נישואין
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הגנו על רכושכם האישי וקבעו מראש חלוקה מוסכמת במקרה של פרידה.

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מהו הסכם ממון טרום נישואין ומתי מומלץ לערוך הסכם כזה

אחת הסוגיות המרכזיות והנפיצות ביותר במסגרת הליך הגירושין, הינה אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג.

כל עורך דין גירושין ידע לספר לכם כי זהו סלע מחלוקת עיקרית בהליכי הגירושין.

לכן, בני זוג שרוצים להבטיח מראש את אופן חלוקת הרכוש ביניהם בצורה מוסכמת, וללא מחלוקות מיותרות, יטיבו לעשות אם יחתמו על הסכם ממון אשר מסדיר זאת.

במידה והם לא יחתמו על הסכם ממון, הם צפויים לחלק את נכסיהם באופן שיוויוני ביניהם, ללא קשר לבעלות האישית של מי מהם על אותם נכסים, וזאת בהתאם להסדר איזון המשאבים שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974.

הסכם הממון נועד, איפוא, להגן על רכושם האישי והפרטי של בני הזוג, ולקבוע ביניהם מראש חלוקה הוגנת ומוסכמת במקרה של פרידה / גירושין.

טעמים עיקריים לעריכת הסכם ממון טרום נישואין

האחד, כאשר לאחד מבני הזוג יש הרבה יותר נכסים מבן הזוג השני, ועל כן הוא מעוניין להגן על זכויותיו באותם נכסים, על מנת שהוא לא יאלץ לחלוק אותם עם בן הזוג השני במקרה של גירושין.

השני, כאשר מדובר בנישואים שניים או בגיל מבוגר יחסית, כך שבני הזוג כבר צברו לעצמם בנפרד נכסים רבים, אותם הם מעוניינים להוריש לילדיהם מנישואיהם הקודמים, ולא לחלוק עם בן הזוג השני.

לפיכך, מומלץ מאד במקרים הללו לפנות אל עורך דין מנוסה לשם עריכת הסכם ממון.

10 נקודות אשר מומלץ לתת עליהם את הדעת בעת כתיבת הסכם ממון, על מנת לערוך הסכם מקצועי שיגן היטב על זכויות הצדדים לו.

הטיפים מתוך ניסיונה הרב של עורכת הדין לוסי מאיר בכל הנוגע לניסוח הסכמי ממון בין בני זוג, לפני ובמהלך הנישואים.

 • הנכסים הקיימים לכל אחד מבני הזוג ערב הנישואין: נכסים קיימים ערב הנישואין הינם נכסים שכל אחד מבני הזוג צבר לעצמו בעבר לפני נישואיהם. במסגרת הסכם הממון יש להגדיר ולקבוע באופן מפורש איזה מאותם נכסים יישאר בגדר רכושו הפרטי של בן הזוג, כך שהוא יהיה מוגן מפני חלוקה בעת הגירושין, ואיזה מנכסים אלו יכלל במסגרת הרכוש המשותף, ויחולק ביניהם בחלקים שווים או אחרים בעת הגירושין.
 • הנכסים העתידים של בני הזוג במהלך הנישואין: נכסים עתידיים הינם נכסים שכל אחד מבני הזוג עתיד לצבור במהלך חיי הנישואים שלהם. במסגרת הסכם הממון יש להגדיר ולקבוע באופן מפורש האם נכסים אלו ייכללו ברכוש המשותף או לא, ובמידה וכן, באיזו אופן הם יחולקו בין בני הזוג: בחלקים שווים או אחרים, כגון ביחס למידת ההשקעה של כל אחד מהם בנכסים אלו.
  להלן מספר דוגמאות לקביעות שניתן לכלול בהסכם הממון לגבי נכסים עתידיים:
  ניתן לקבוע כי כספים שיוכנס לחשבון הבנק המשותף יחשבו כחלק מהרכוש המשותף, ואילו כספיים שלא יוכנסו אליו, יהיו פרטיים.
  במידה ובני הזוג מתכוונים לרכוש מכספם דירה, כאשר אחד מהם משקיע יותר כספים מהשני לצורך כך, ניתן לקבוע כי גם הזכויות בדירה תחולקנה ביחס ישיר למידת ההשקעה הכספית של כל אחד מהם בדירה.
  לגבי דירה שהתקבלה במסגרת ירושה או נקנתה מכספי ההורים של אחד מבני הזוג, ניתן לקבוע שהיא תיחשב רכושו הפרטי של אותו בן זוג, אך דמי השכירות שיתקבלו מאותה דירה יחשבו כחלק מהרכוש המשותף. כלומר, ניתן לערוך אבחנה בין נכסים הוניים לנכסים פירותיים.
  בנוסף, ניתן לקבוע שנכסים מסויימים ששייכים לאחד מבני הזוג יכללו ברכוש המשותף עם חלוף השנים באופן הדרגתי, או עם הולדת ילדים משותפים וכד'.
  לגבי זכויות סוציאליות כגון ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, יש לקבוע במפורש לקבוע מי מהם יכלל ברכוש המשותף, ומי מהם יישאר בבעלות הפרטית של כל אחד מבני הזוג.
 • נכסים שמוחרגים במפורש מהרכוש המשותף: המדובר בנכסים שבני הזוג החליטו והסכימו במפורש כי הם לא יכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג, אלא ישארו בגדר רכושו הפרטי והאישי של מי מבני הזוג.
  לדוגמא, נכסים שאמורים להתקבל במתנה או בירושה במהלך תקופת הנישואין.
 • הגדרה ברורה, מלאה, ומדוייקת של הנכסים הנזכרים בהסכם הממון: במסגרת הסכם הממון יש להקפיד לציין את פרטיהם של הנכסים שנזכרים בו באופן ברור, מלא, ומדויק, וזאת כדי למנוע אי בהירויות ומחלוקות מיותרות. לדוגמא, כאשר מדובר בנכסי מקרקעין, יש לציין לא רק את כתובתם אלא גם את מספרי הגוש והחלקה שלהם. כאשר מדובר בכלי רכב, יש לציין לא רק את סוג הדגם אלא גם את מספר הרישוי. לגבי חשבונות בנק יש לפרט את מלוא פרטי מספרי החשבונות, שמות הבנקים והסניפים בהם הם מתנהלים וכד'.
 • קביעת מועד חלוקת הרכוש המשותף בפועל: לפי חוק יחסי ממון לא ניתן לחלק את הרכוש ולבצע איזון משאבים, קרי, חלוקה שווה של הנכסים של בני הזוג, לפני שהגירושים הושלמו.
  בפועל הדבר עלול להביא להליכים ארוכים, מתישים ומייגעים. לפיכך מומלץ לקבוע בהסכם סעיף הקובע את מועדחלוקת הרכוש מבלי להשלים קודם לכן את הגירושים. הדבר ימנע קרבות מיותרים, ולא יהיה צורך בהסכמת שני בני הזוג לגירושים כדי להתחיל בחלוקת הרכוש בפועל.
 • קביעת מועד הקרע והפרידה לצורך חישוב ערך הנכסים: מומלץ לקבוע בצורה ברורה ומפורשת את המועד המדויק לפיו יש לחשב את ערך הנכסים שייכללו ברכוש המשותף, על מנת לחלקם בין בני הזוג.
  לדוגמא, כאשר אחד מבני הזוג מוסר לצד השני הודעה בכתב בדבר רצונו להתגרש.
 • חובות בני הזוג: עקרונית, גם חובות שנצברו רק על שם אחד מבני הזוג במהלך הנישואין נחשבים כחובות משותפים לשני בני הזוג, אותם יש לחלק ביניהם באופן שוויוני, בתנאי שהמדובר בחובות שנצברו לצורך מימון הצרכים השוטפים של התא המשפחתי כגון רכישות לבית המגורים, מזון וכד'.
  זאת, להבדיל מחובות שאינם רלוונטיים לתא המשפחתי, כגון חובות שנוצרו עקב מעשים בלתי חוקיים, הימורים, סמים, אלכוהול, בגידות וכד'. לפיכך, במידה ובני הזוג מעוניינים לסטות מכלל זה לגבי החובות שרלוונטיים לתא המשפחתי, ולקבוע הסדר אחר, עליהם לציין זאת במפורש.
  לדוגמא, ניתן לקבוע שכל החובות הללו יוטלו רק על מי שצבר אותם, או רק על צד אחד, וזאת ללא תלות בשאלה מי צבר אותם, או שהחובות יוטלו על שני בני הזוג, אבל לא באופן שיוויוני.
 • תשלום מזונות: במסגרת הסכם הממון מומלץ לקבוע מה יהיה סכום המזונות שהבעל ישלם לאשה במקרה של גירושין. כמו כן מומלץ לקבוע האם המזונות ישולמו לאשה רק עד למתן הגט, כשם שההלכה היהודית מחייבת, או גם לאחר מכן ולמשך איזו תקופה.
 • מניעת סרבנות למתן גט: במידה ובני הזוג מעוניינים למנוע מראש מצב שבו אחד מהם יסרב להתגרש, ניתן לכלול בהסכם קביעה לפיה אם אחד מהם יסרב לתת גט ולשתף פעולה עם הליכי הגירושים, הוא יצטרך לשלם פיצוי לצד השני על כל חודש שבו לא ניתן גט.
  על פי ההלכה, לא ניתן לחייב לתת גט בניגוד לרצון בני הזוג. לפיכך, תשלום כזה נועד לשלם תמריץ כספי לבן הזוג אשר מסרב לתת את הגט. הדבר נחוץ במיוחד לאשה מסורבת גט, אשר עלולה למצוא עצמה עגונה במשך שנים רבות.
 • אישור ההסכם: על מנת שהסכם הממון יקבל תוקף מחייב, עליו להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ללא אישור זה ההסכם לא יהיה תקף. לכן חשוב מאד לכלול בהסכם סעיף לפיו הצדדים מתחייבים להביא את ההסכם לאישור הגורמים הללו, וזאת בהקדם האפשרי.
  רוצים לקבל טיפים נוספים לפני ניסוח הסכם ממון? אל תהססו ליצור קשר עם עורכת דין לוסי מאיר המתמחה בתחום.

תחומי ההתמחות שלנו:

גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות רבות אלא שניצור [...]

 • כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות של אחרים. יתר על [...]

 • הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

לייעוץ מיידי - לחצו כאן

לייעוץ מיידי

התקשרו:

050-4464456

03-6529448

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס
 

משרד עורכי דין לוסי מאיר

דילוג לתוכן