הסכם ממון טרום נישואין
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הגנו על רכושכם האישי וקבעו מראש חלוקה מוסכמת במקרה של פרידה.

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מהו הסכם ממון טרום נישואין ומתי מומלץ לערוך הסכם כזה

אחת הסוגיות המרכזיות והנפיצות ביותר במסגרת הליך הגירושין, הינה אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג.

כל עורך דין גירושין ידע לספר לכם כי זהו סלע מחלוקת עיקרי בהליכי הגירושין.

לכן, בני זוג שרוצים להבטיח מראש את אופן חלוקת הרכוש ביניהם בצורה מוסכמת, וללא מחלוקות מיותרות, יטיבו לעשות אם יחתמו על הסכם ממון אשר מסדיר זאת.

במידה והם לא יחתמו על הסכם ממון, הם צפויים לחלק את נכסיהם באופן שיוויוני ביניהם, ללא קשר לבעלות האישית של מי מהם על אותם נכסים, וזאת בהתאם להסדר איזון המשאבים שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974.

הסכם הממון נועד, אפוא, להגן על רכושם האישי והפרטי של בני הזוג, ולקבוע ביניהם מראש חלוקה הוגנת ומוסכמת במקרה של פרידה / גירושין.

טעמים עיקריים לעריכת הסכם ממון טרום נישואין

האחד, כאשר לאחד מבני הזוג יש יותר נכסים מבן הזוג השני (זה יכול להיות הרבה יותר נכסים או נכס אחד יותר..), ועל כן הוא מעוניין להגן על זכויותיו באותם נכסים, על מנת שהוא לא יאלץ לחלוק אותם עם בן הזוג השני במקרה של גירושין.

השני, כאשר מדובר בנישואים שניים או בגיל מבוגר יחסית, כך שבני הזוג כבר צברו לעצמם בנפרד נכסים רבים, אותם הם מעוניינים להוריש לילדיהם מנישואיהם הקודמים, ולא בהכרח לחלוק את כולם או חלקם עם בן הזוג השני.

במקרים שכאלו מומלץ ולפנות אל עורך דין מנוסה לשם עריכת וניסוח נכון של הסכם ממון.

9 נקודות אשר מומלץ לתת עליהן את הדעת בעת כתיבת הסכם ממון, על מנת לערוך הסכם מקצועי שיגן היטב על זכויות הצדדים לו.

הטיפים מתוך ניסיונה הרב של עורכת הדין לוסי מאיר בכל הנוגע לניסוח הסכמי ממון בין בני זוג, לפני ובמהלך הנישואים.

• הנכסים הקיימים לכל אחד מבני הזוג ערב הנישואין: נכסים קיימים ערב הנישואין הינם נכסים שכל אחד מבני הזוג צבר לעצמו בעבר לפני נישואיו. במסגרת הסכם הממון יש להגדיר ולקבוע באופן מפורש איזה מאותם נכסים יישאר בגדר רכושו הפרטי של בן או בת הזוג, כך שהוא יהיה מוגן מפני חלוקה בעת הגירושין, ואילו נכסים יכללו במסגרת הרכוש המשותף, ויחולקו ביניהם בחלקים שווים או בחלקים אחרים בעת הגירושין.

• הנכסים העתידים של בני הזוג במהלך הנישואין: נכסים עתידיים הינם נכסים שכל אחד מבני הזוג עתיד לצבור במהלך חיי הנישואים שלהם. במסגרת הסכם הממון יש להגדיר ולקבוע באופן מפורש האם נכסים אלו ייכללו ברכוש המשותף או לא, ובמידה וכן, באיזו אופן הם יחולקו בין בני הזוג: בחלקים שווים או חלקים אחרים, כגון ביחס למידת ההשקעה של כל אחד מהם בנכסים אלו.
להלן מספר דוגמאות לקביעות שניתן לכלול בהסכם הממון לגבי נכסים עתידיים:
ניתן לקבוע כי כספים שיוכנסו לחשבון הבנק המשותף יחשבו כחלק מהרכוש המשותף, ואילו כספיים שלא יוכנסו אליו, יהיו פרטיים.
במידה ובני הזוג מתכוונים לרכוש מכספם דירה, כאשר אחד מהם משקיע יותר כספים מהשני לצורך כך, ניתן לקבוע כי גם הזכויות בדירה תחולקנה ביחס ישיר למידת ההשקעה הכספית של כל אחד מהם בדירה שאז בטאבו יירשמו שמות בני הזוג ולצד כל שם את אחוז בעלותו במקרקעין.
לגבי דירה שהתקבלה במסגרת ירושה או נקנתה מכספי ההורים של אחד מבני הזוג, ניתן לקבוע שהיא תיחשב רכושו הפרטי של אותו בן או בת זוג, אך דמי השכירות שיתקבלו מאותה דירה יחשבו כחלק מהרכוש המשותף. כלומר, ניתן לערוך אבחנה בין נכסים הוניים לנכסים פירותיים.
בנוסף, ניתן לקבוע שנכסים מסויימים ששייכים לאחד מבני הזוג יכללו ברכוש המשותף עם חלוף השנים באופן הדרגתי, או עם הולדת ילדים משותפים וכד'.
לגבי זכויות סוציאליות כגון ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, יש לקבוע במפורש מה מהם יכלל ברכוש המשותף, ומה מהם יישאר בבעלות הפרטית של כל אחד מבני הזוג.

• נכסים שמוחרגים במפורש מהרכוש המשותף: המדובר בנכסים שבני הזוג החליטו והסכימו במפורש כי הם לא יכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה בין בני הזוג, אלא ישארו בגדר רכושו הפרטי והאישי של מי מבני הזוג.
לדוגמא, נכסים שאמורים להתקבל במתנה או בירושה במהלך תקופת הנישואין.

• הגדרה ברורה, מלאה, ומדוייקת של הנכסים הנזכרים בהסכם הממון: במסגרת הסכם הממון יש להקפיד לציין את פרטיהם של הנכסים שנזכרים בו באופן ברור, מלא, ומדויק, וזאת כדי למנוע אי בהירויות ומחלוקות מיותרות. לדוגמא, כאשר מדובר בנכסי מקרקעין, יש לציין לא רק את כתובתם אלא גם את מספרי הגוש והחלקה שלהם. כאשר מדובר בכלי רכב, יש לציין לא רק את סוג הדגם אלא גם את מספר הרישוי. לגבי חשבונות בנק יש לפרט את מלוא פרטי מספרי החשבונות, שמות הבנקים והסניפים בהם הם מתנהלים ככל שיש לבן/בת הזוג ייפוי כוח בחשבונות אחרים ועוד'.

• קביעת מועד חלוקת הרכוש המשותף בפועל: לפי חוק יחסי ממון לא ניתן לחלק את הרכוש ולבצע איזון משאבים, קרי, חלוקה שווה של הנכסים של בני הזוג, לפני שהגירושים הושלמו.
בפועל הדבר עלול להביא להליכים ארוכים, מתישים ומייגעים. לפיכך מומלץ לקבוע בהסכם סעיף הקובע את מועד חלוקת הרכוש מבלי להשלים קודם לכן את הגירושים. הדבר עשוי למנוע קרבות מיותרים, על סוגיית מועד הקרע.

• חובות בני הזוג: עקרונית, גם חובות שנצברו רק על שם אחד מבני הזוג במהלך הנישואין נחשבים כחובות משותפים לשני בני הזוג, אותם יש לחלק ביניהם באופן שוויוני, בתנאי שהמדובר בחובות שנצברו לצורך מימון הצרכים השוטפים של התא המשפחתי כגון רכישות לבית המגורים, מזון וכד'.
זאת, להבדיל מחובות שאינם רלוונטיים לתא המשפחתי, כגון חובות שנוצרו עקב מעשים בלתי חוקיים, הימורים, סמים, אלכוהול, בגידות וכד'. לפיכך, במידה ובני הזוג מעוניינים לסטות מכלל זה לגבי החובות שרלוונטיים לתא המשפחתי, ולקבוע הסדר אחר, עליהם לציין זאת במפורש.
לדוגמא, ניתן לקבוע שכל החובות הללו יוטלו רק על מי שצבר אותם, או רק על צד אחד עם התייחסות לרישום החובות על שם מי, וזאת ללא תלות בשאלה מי צבר אותם, או שהחובות יוטלו על שני בני הזוג, אבל לא באופן שוויוני.

• תשלום מזונות: במסגרת הסכם הממון ניתן גם לקבוע זכאות או אי זכאות למזונות אישה, אם יש זכאות מה יהיה סכום המזונות שהבעל ישלם לאשה במקרה של גירושין. כמו כן מומלץ לקבוע האם המזונות ישולמו לאשה רק עד למתן הגט, כשם שההלכה היהודית מחייבת, או גם לאחר מכן כמזונות שיקומיים או אזרחיים ולמשך איזו תקופה.

• מניעת סרבנות למתן גט: במידה ובני הזוג מעוניינים למנוע מראש מצב שבו אחד מהם יסרב להתגרש, ניתן לכלול בהסכם קביעה לפיה אם אחד מהם יסרב לתת גט ולשתף פעולה עם הליכי הגירושים, הוא יצטרך לשלם פיצוי לצד השני על כל חודש שבו לא ניתן גט.
על פי ההלכה, לא ניתן לחייב לתת גט בניגוד לרצון בני הזוג. לפיכך, תשלום כזה נועד לשלם תמריץ כספי לבן הזוג אשר מסרב לתת את הגט. הדבר נחוץ במיוחד לאשה מסורבת גט, אשר עלולה למצוא עצמה עגונה במשך שנים רבות. ישנם שופטים שיאשרו סעיף כזה וישנם שלא, בכל מקרה בבית הדין הרבני יבחנו היטב סעיף זה בבחינת לבחון רצון

• אישור ההסכם: על מנת שהסכם הממון יקבל תוקף מחייב, עליו להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ללא אישור זה ההסכם לא יהיה תקף. לכן חשוב מאד לכלול בהסכם סעיף לפיו הצדדים מתחייבים להביא את ההסכם לאישור הגורמים הללו, וזאת בהקדם האפשרי.

רוצים לקבל טיפים נוספים לפני ניסוח הסכם ממון? אל תהססו ליצור קשר עם עורכת דין ומגשרת לוסי מאיר, המתמחה בתחום מזה שנים רבות, אשר ליוותה זוגות העורכים הסכמי ממון מהמורכבים ביותר, תוך ציפייה לאירועי העתיד והסדרתם בניסוח נכון בהסכם.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • גישור בהליך גירושין

   גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

   גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

  • רופא גירושין

   כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

   מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

  • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

   רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

  • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

  • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

  • צוואות

   צוואות

   הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]