התמחות בצוואה וירושה
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

ניסיון בניסוח צוואה ומאבקים בין יורשים, כולל התנגדות לצוואה וביטולה

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הסכם חלוקת עיזבון – אימתי וכיצד?

הסכם חלוקת עיזבון

הינו הסכם שנערך בין יורשים, בין על פי הדין ובין על פי צוואה, אשר מעוניינים לשנות את אופן חלוקת העיזבון ביניהם כאמור בהוראות הדין או הוראות הצוואה. הסכם זה מעוגן בסעיף 110 לחוק הירושה.

עקרונית אין הגבלה על אופן חלוקת העיזבון בין היורשים, וכל הסכמה ביניהם הינה לגיטימית, גם אם היא תבוצע באופן בלתי שיוויוני לכאורה.

הסיבות לעריכת הסכם כזה הינן שונות ומגוונות. לרוב, המדובר בנסיבות הכרוכות בשיקולי מיסוי, כגון מיסוי מקרקעין וזאת לדוגמא כאשר היורשים אינם רוצים לרשת במשותף דירת מגורים, באופן שאינו מאפשר להם לנצל בצורה מיטבית את הפטורים מתשלום מס שבח בעת מכירת דירה כזו.

או למשל כאשר היורשים פשוט אינם מעוניינים לרשת במשותף את נכסי המנוח כי אם תוך הפרדה מלאה ביניהם, ככל הניתן, ובכך למנוע סרבול הליכים וחיכוכים מיותרים ביניהם.

באשר למיסוי החל על הסכם חלוקת העיזבון כשלעצמו, על מנת שעסקת החלוקה והעברות הנכסים בין היורשים תוכר כעסקת מכירה שאיננה חייבת במס, עליה לעמוד בתנאים המצטברים הבאים בהתאם לסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963:

ההסכם נערך בין היורשים בלבד – הצדדים להסכם החלוקה יכולים להיות אך ורק היורשים, בין על פי דין ובין על פי הצוואה, אולם ההסכם אינו חייב לכלול את כל היורשים, כך שאפשר שרק חלק מהם יהיה צד להסכם.

על החלוקה להתבצע בטרם חולק העיזבון – חשוב לזכור כי את הסכם חלוקת העיזבון יש לערוך לפני חלוקת העיזבון בפועל. הסכם חלוקת עיזבון שיבוצע לאחר מכן, יחשב כהסכם רגיל בין בעלי נכסים, ללא קשר לעיזבון, ועל כן לא יהיה פטור ממס בגין העברות הנכסים ביניהם.

לפיכך, מומלץ לערוך את ההסכם מבעוד מועד ולצרפו לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

על החלוקה להתבצע מנכסי העיזבון בלבד – במסגרת חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים, לא ניתן להכניס נכסים חיצוניים שאינם נמנים על נכסי העיזבון, ואף לא לצורך תשלומי איזון.

כלומר, לא ניתן, למשל, לקבוע כי נכס מסויים יועבר לאחד היורשים, והוא בתמורה יעביר נכס אחר שאינו נמנה על נכסי העיזבון ו/או ישלם תשלום כספי כלשהו שאינו מכספי העיזבון. לפיכך, במידה ושולמו תשלומי איזון בין היורשים, יש להקפיד שהתשלומים יבוצעו מתוך כספי העיזבון בלבד.

כמו כן, יש לשים לב כי סעיף 110 (ד) לחוק הירושה קובע כי במידה ונערך הסכם לחלוקת העיזבון, אזי לא יחולו הוראות סעיפים 112–117 לחוק, אשר עוסקים בחלוקת העיזבון על ידי בית המשפט ונכסי נדל"ן ספציפיים כגון משק חקלאי ודירת מגורים.

כאשר קיים מנהל עיזבון, הוא רשאי, אף בהעדר הסכמה של כל היורשים, להציע לבית המשפט הסכם חלוקה, ובית המשפט יכול לאשרו. במידה שאחד היורשים נעדר ולא היה מיוצג כדין, יבוא אישורו של בית-המשפט במקום הסכמתו.

כמו כן, אין חובה לאשר את הסכם חלוקת העיזבון לצורך קבלת תוקף, כך שתוקפו מתגבש כבר עם חתימת הצדדים עליו.

ההבדל בין הסכם חלוקת עיזבון לבין הסתלקות מירושה

ישנן שתי דרכים מרכזיות לשנות את אופן חלוקת העיזבון מהאמור בדין או במסגרתה של צוואה, כפי שאפרט מיד:

הסכם חלוקת עיזבון – כאמור בסעיף 110 לחוק הירושה, והסתלקות מירושה – כאמור בסעיף 6 לחוק הירושה.

הסכם חלוקת עיזבון הינו כאמור הסכם שנערך בין יורשים בדבר שינוי אופן חלוקת העיזבון ביניהם ביחס לאמור בדין או בצוואה, וזאת בהתאם לסעיף 110 לחוק הירושה.

לעומת זאת, הדרך השניה הנה הסתלקות מעיזבון הינה ויתור של יורש על חלקו בעיזבון, בטרם חולק העיזבון, וזאת באופן לפיו אין רואים בו יורש מלכתחילה, כאמור בסעיף 6 לחוק.

היורש יכול להסתלק הסתלקות כללית, באופן לפיו חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם בעיזבון, או לטובת אדם אחר, ולרבות מי שאינו יורש של המוריש המנוח, אך זאת בתנאי שהמדובר בבן זוגו, ילדו, או אחיו של המוריש המנוח.

לפיכך, ההבדל המרכזי בין הסכם חלוקת עיזבון להסתלקות מירושה מתבטא בכך שבעוד שהסכם חלוקת עיזבון חייב להיערך אך ורק בין היורשים, וביניהם בלבד, אזי היורש שמסתלק מחלקו בעיזבון רשאי לעשות גם לטובת מי שאינו יורש, אך זאת בתנאי שהמדובר בבן זוגו, ילדו, או אחיו של המוריש המנוח.

אופן עריכת הסכם חלוקת עיזבון

נתחיל מזה שהצעד הראשון הוא פניה אל עורך דין, כאשר לעיתים יפנו כל היורשים לאותו עורך דין ולעיתים יפנה כל אחד מהיורשים לעורך דין שייצג אותו בלבד.

הסכם חלוקת העיזבון נערך בכתב וכך כמובן גם מומלץ מאד לעשותו, וזאת על מנת להבהיר ולעגן בצורה מסודרת ומפורשת את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים, תוך פירוט מדוקדק של פרטי הנכסים המחולקים ופרטי היורשים המקבלים אותם, ובכך להבטיח וודאות וביטחון ולמנוע מחלוקת מיותרות ואי בהירויות בעתיד.

נציין כי על פי הפסיקה אין חובה עקרונית לערוך את הסכם החלוקה בכתב, ולפיכך ניתן לערכו גם בעל פה או ללמוד עליו מכללא, על פי התנהגות הצדדים, אם כי למותר לציין שהרבה יותר קשה לאכפו במקרה כזה.

ההנמקה לכך מסתמכת על העובדה לפיה בעוד שהצעת חוק הירושה של משרד המשפטים מיולי 1952 צויין כי "נכסי העיזבון יתחלקו בין היורשים עפ"י הסכם בכתב ביניהם", אזי בנוסח שהתקבל הושמטה דרישת הכתב.

לפיכך, פרשה הפסיקה כי הסכם חלוקה בין יורשים אינו חייב להיות בכתב, ויכול אף להיות בדרך התנהגות, גישה זו מדגישה כי הסכם חלוקה בין יורשים אינה עסקה במקרקעין, הטעונה מסמך בכתב, אלא חלק אינטגרלי של פעולת ההורשה המעבירה את רכושו של המוריש אל יורשיו.

כך נקבע למשל בהליך תמש (ת"א) 64260/00 עיזבון המנוח שאקר עבדאללה אחמד עיסא ז"ל נ' יורשי המנוחה מונירה שאקר עיסא.

יחד עם זאת, קיימת גישה מחמירה לפיה ככל שהמדובר בהסכמי חלוקה בנוגע למקרקעין, אזי יש לערכם בכתב, וזאת בהתאם לדרישת הכתב הקבועה בסעיף 8 לחוק המקרקעין.

כך נקבע למשל בהליך תמ"ש 1545/98 מ.ז. נ' עיזבון ז.ד.מ, ות"א 540/03 עיזבון זבידה נ' עיזבון יאסין.

ביטול הסכם חלוקת עיזבון

כמו כל הסכם בדיני משפחה ובכלל, גם הסכם חלוקת העיזבון כפוף לדיני החוזים, ועל כן ניתן לבטלו או בהסכמת הצדדים, או באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט בהתאם לעילות הביטול הקבועות בדינים אלו, כגון עושק, מרמה, הטעיה, חוסר תום לב וכדומה.

וכמו כל תביעה לביטול חוזה, גם תביעה לביטול הסכם חלוקת עיזבון איננה תביעה פשוטה כלל וכלל, הואיל ועל התובע להוכיח את רכיביה של עילת הביטול הרלוונטית לו, וזאת מעבר למאזן ההסתברות, וכן לעמוד ביתר התנאים לכך, כגון התיישנות, שיהוי, וכד'.

למותר לציין, איפוא, כי עדיף להימנע ככל הניתן מסיטואציה כזו, ולחתום על הסכם חלוקת העיזבון בצורה שקולה, וללא השפעות בלתי הוגנות ומיותרות, ורצוי בסיוע של עורך דין מנוסה הבקיא בתחום.

תחומי ההתמחות שלנו:

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014

צור איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]