פשיטת רגל – מזונות:
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

מהי השפעת הליך פשיטת רגל על פסיקת מזונות?

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

השפעת הליך פשיטת רגל על פסיקת מזונות

איך גובים מזונות מחייב המנהל הליכי פשיטת רגל?
איך מתמזגים להם הליכי פשיטת רגל עם דיני המזונות בדיני משפחה?
והאם יש להפחית חיובו השוטף של אב במזונות ילדיו, בשל הליך פש"ר שהוא נקט בו?

גביית מזונות מחייב בהליך פשיטת רגל

את היכולת לגבות מזונות מחייב בהליך פשיטת רגל, מחלקים לשתי תקופות שונות, המובילות לתוצאות שונות, בכל הקשור לגבייה:

חוב מזונות שנוצר לפני מועד צו הכינוס כנגד החייב

במצב זה חוב המזונות הנו חוב בר תביעה בפשיטת רגל ויש צורך להגיש תביעת חוב ובמסגרתה יש לתבוע את חוב המזונות שהצטבר עד למועד מתן צו הכינוס.

חוב מזונות שהצטבר לפני מועד צו הכינוס הנו חוב בדין קדימה והמשמעות היא כי חוב זה נהנה מקדימה על פני חובות אחרים, דהיינו לחוב זה יש עדיפות ביחס לנושים אחרים, במסגרת שלב חלוקת נכסי החייב בין נושיו.

חוב מזונות שמועד תשלומם הוא לאחר מועד צו הכינוס

במצב זה, יש להגיש בקשה לקציבת מזונות בבית המשפט וזאת לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל.

הבקשה לקציבת החוב מוגשת על ידי הזכאי למזונות.

הבקשה תועבר לתגובת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.

במסגרת הבקשה על פי סעיף 128 לפקודת הפש"ר, בית המשפט מאזן בין האינטרסים הלגיטימיים המנוגדים של הנושים , לאינטרס של החייב ולאינטרס של הזכאי למזונות. כאן למעשה חוב המזונות אינו בדין קדימה.

ככל שבית המשפט המחוזי מחליט לקצוב את חוב המזונות, הרי שהוא למעשה קובע סכום מופחת(!) מהסכום שפסק בית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לציין כי לאחר שחוב המזונות נקבע על ידי בית המשפט המחוזי, בית המשפט של הליכי פשיטת הרגל, היה והחייב לא משלם את הסך שהוקצב, ניתן לפעול נגדו לגביית הסך שהוקצב ובגבולות הסך שהוקצב באמצעות הליכי גבייה בהוצאה לפועל .

נסביר הכיצד הליכי פשיטת רגל עם הליכי מזונות מתמזגים על ידי הדוגמה הבאה:

בית משפט לענייני משפחה פסק סכום מזונות של 2,000 ₪

בהליכי פשיטת הרגל קוצב בית המשפט המחוזי, שהוא בית המשפט של חדלות פירעון, את המזונות ומפחית את החיוב שנקבע בבית המשפט לענייני משפחה לסך של 1,200 ₪.

ההפחתה נעשית לאחר בחינת יכולתו הכלכלית של החייב בהליך הפש"ר, לאחר שיקול ואיזון בין חוב המזונות לבין חובותיו האחרים של החייב בהליך פשיטת רגל.

כך למשל בהליך פשר שהתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים, 4217-07, נדחתה בקשת אישה לקצוב לה מזונות בהליך הפש"ר, בית המשפט קובע כי היקף הפגיעה בנושים אל מול העדר הכנסות של החייב לקופת פשיטת הרגל מטים את הכף לטובת הנושים,

"נוכח היקף החובות העצום אל מול העדר הכנסות מצד החייב לקופת הנשייה, לצד העובדה כי המבקשת לא נותרה

חסרת כל והעובדה כי המבקש 2 הינו בגיר והחיוב למזונות המבקשת 3 הינו מדין צדקה בלבד, מקבלים האינטרסים של הנושים מעמד בכורה והם מטים הכף כנגד קציבת מזונות על-פי סעיף 128".

ובקשתה כאמור נדחתה.

הדוגמה הנ"ל ממחישה כי לא בכל מקרה יקצוב בית המשפט המחוזי את המזונות, למרות שבנסיבות אחרות בהחלט בית המשפט המחוזי קוצב את חוב המזונות במסגרת הליכי הפש"ר.

הכלל הוא כי אין הפטר על חוב מזונות

נחזור לדוגמה – אנחנו רואים שיש פער בין ה2000 ₪ שפסק בית המשפט לענייני משפחה לבין הסכום של 1,200 ₪ שפסק בית המשפט המחוזי.

את הפער של 800 ₪, יוכל הזכאי למזונות לגבות בהוצאה לפועל לאחר שקיבל הבעל/החייב במזונות צו הפטר.

סעיף 69(א) (3 ) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם – 1980, קובע כי אין הפטר על חוב מזונות.

המשמעות של כך היא שאותו זכאי למזונות (אישה או ילדים) יוכלו לגבות את ההפרש של 800 ₪ לאחר שהחייב במזונות קיבל צו הפטר.

נאמר לדוגמה שהחייב במזונות קיבל צו הפטר אחריי 3 שנים

תוכל האישה או הילדים לגבות בהוצאה לפועל את הסך של 800 ₪ X 3 שנים + הפרשי הצמדה וריבית!

על אף הכלל, לבית המשפט המחוזי יש סמכות ושיקול דעת האם כן ראוי ונכון לתת צו הפטר על חוב מזונות

בע"א 6456/13 קובע בית המשפט העליון, שעל אף שהכלל הוא כי רק במקרים חריגים יינתן צו הפטר לחייב על חובו במזונות, לבית המשפט יש שיקול דעת כן לתת הפטר על חוב מזונות.

במקרה הזה שהעניק בית המשפט הפטר לחייב במזונות היה מדובר בנסיבות החריגות הבאות:

גילו המתקדם של החייב במזונות (יליד 1931); מצבו הרפואי הלקוי; מצבו הכלכלי הירוד; הימשכות הליכי פשיטת הרגל למעלה מ-12 שנים; והעובדה שלא הוכח כי ברשותו נכסים נוספים או כי צפוי שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בעתיד.

נסיבות אלו הביאו את בית המשפט למסקנה כי החייב אשר בפניהם בא בגדר אותם מקרים חריגים אשר בהם יש מקום להפטר מלא מחוב המזונות.

המשמעות היא שהאישה והבת שהיו זכאיות למזונות, לא תוכלנה לגבות את חוב המזונות במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

על אף הכלל, לבית המשפט המחוזי יש סמכות ושיקול דעת האם כן ראוי ונכון לתת צו הפטר על חוב מזונות

בתיק פש"ר בבית המשפט המחוזי תל אביב – יפו 50945-05-11 שניתן בנובמבר 2016

הנתונים היו כאלו – החייב יליד 1955, נשוי בשלישית ואב לשלושה ילדים בגירים. הושת עליו צו תשלומים חודשי בסך 200 ₪, הוא אינו עובד, מתקיים מקצבת מל"ל בסך של כ-3,140 ₪ והוגשה תביעת חוב בגין מזונות ילדים בסך של כ-106,000 ₪ לגביה לא חל צו ההפטר. לא אותרו נכסים על שם החייב, הוא אינו עובד וכאומר מתקיים מקצבת ביטוח לאומי, ונוכח גילו (61) קיים צפי קלוש לשינוי יכולת פירעון החובות.

במצב דברים זה – ניתן הפטר גם על חוב המזונות!!!

חשוב לציין כי ככל שהחייב מנהל את ענייניו בצורה ראויה, בתום לב, הילדים שלו הזכאים למזונות בינתיים בגרו – הרי שנסיבות כאלו יטו את הכף לעבר מתן פטור מחוב מזונות!

ובמקרה הזה, אכן חוב המזונות היה חוב ישן, ילדי החייב הינם מבוגרים, כאשר נטען שהילד לגביו קיים חוב המזונות, או מרביתו, הינו כיום בן 32!! ושמאין לאגם כושר השתכרות וכל הכנסתו נשענת על קצבה הרי שבית המשפט כאמור העניק לו פטור מחוב מזונות גם כלפי המוסד לביטוח לאומי קיבל פטור וגם כלפי החוב לאישה!

בתמ"ש 10508/01/16 נדונה השאלה – האם יש להפחית חיובו השוטף של אב במזונות ילדיו בשל הליך פש"ר שהוא נקט בו?

במקרה הזה, החייב במזונות פנה לבית המשפט לענייני משפחה בתביעת הפחתת מזונות בעקבות כך כי בית המשפט של חדלות פירעון קצב לו את המזונות והפחית את סכום המזונות שפסק בית המשפט לענייני משפחה.

על כן, דן בית המשפט לענייני משפחה האם יש לו סמכות להפחית מזונות בגלל שבהליך הפש"ר הופחתו/הוקצבו המזונות. האם הליך הפש"ר, במסגרתו הופחתו המזונות, מהווה שינוי נסיבות מהותי הנדרש לצורך הגשת תביעה להפחתת מזונות?!

בית המשפט לענייני משפחה משיב על שאלות אלו כך –

ראשית, בית המשפט לענייני משפחה אינו בית משפט נוסף לפשיטת רגל.

שיקולי בית המשפט לענייני משפחה הם שיקולי המזונות בלבד (צרכי הזכאים ויכולות כלכליות של החייבים).

שיקולי בית משפט לפשיטת רגל רחבים יותר ולוקחים בחשבון הצורך לאזן בין טובת הנושים, טובת החייב וטובת הציבור. בית המשפט לפש"ר לוקח בחשבון את מצבור החובות של החייב והאיזון בינם לבין כלל אינטרסי הנושים.

שנית, אין המדובר באמת בתביעה לשינוי נסיבות מהותי אלא בתביעה לפטור מחוב עתידי בגין הפרש מזונות בין קציבה לבין שיעורם בפסק הדין וזהו הרי העניין האמיתי שהניע את התובע להגיש התביעה הנוכחית ו/או לכל הפחות לדבוק בה לאחר שנקצב החיוב השוטף במזונות ילדיו.

וזו אינה הדרך!

מה שאומר בעצם בית המשפט לענייני משפחה כי הדרך שהיה על התובע, שביקש להפחית מזונות, לנקוט היא דרך קבלת הפטר מבית המשפט המחוזי! הפטר שיוביל לפטור מתשלום מזונות (ולא הפחתת מזונות בגלל הליך פש"ר – אין בזה די!)

"רצון התובע להפחית מחוב מזונות עתידי בשל הפער בין הקציבה לבין הסכום נשוא פסק הדין יכול לבוא על סיפוקו בהליכים אחרים שהוא יוכל לנקוט בעתיד, כגון בבקשה להפטר (בהליך הפש"ר) או בבקשה לפי סעיף 69ה' לחוק לשכת ההוצאה לפועל (בלשכת ההוצאה לפועל ככל שיינתן לו הפטר שאינו כולל חוב המזונות ויסתיימו הליכי הפש"ר)".

משכך, לבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות להפחית מזונות, רק משום שבית המשפט המחוזי, במסגרת פשיטת רגל, הפחית את המזונות!

על החייב במזונות, לפנות בבקשת הפטר מחוב מזונות, או לחלופין:

לפנות בעתיד, לאחר שהליכי הפש"ר יסתיימו, באמצעות סעיף 69(ה) לחוק ההוצאה לפועל ולמעשה לבקש לפרוס את חוב המזונות לתשלומים.

חשוב להיעזר בעורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה, בעל ידע וניסיון בתיקים הממזגים את דיני הפש"ר עם דיני המזונות.

סקירת פסקי הדין (ויודגש, כי הסקירה נעשתה על בסיס פסק דין חדשים, אשר ניתנו במהלך שנת 2016 הן בבית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי ובית המשפט לענייני משפחה) מעידים כי אין תשובה חד משמעית וכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו.

בין אם הזכאי למזונות מבקש לקצוב את חוב המזונות, בין אם החייב במזונות מבקש לפטור אותו מחוב מזונות, האם זכאי להפטר? להפחתת מזונות? לקציבת מזונות? ועוד… הכול ייפסק על פי נסיבותיו הספציפיות של המקרה שנדון בפני בית המשפט.

חשוב להבין שהשיקולים ששוקל בית המשפט המחוזי, בהליך פשיטת רגל, שונים בתכלית מהשיקולים ששוקל בית המשפט לענייני משפחה, בסוגיות שבהן יש מיזוג של דיני פשיטת רגל עם דיני מזונות.

רצוי בהליכים מן הסוג הזה, ליטול ייצוג עורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה ובמקביל הינו בעל ידע וניסיון בתיקים הממזגים בעצם את דיני הפש"ר עם דיני המזונות כמו גם יכולתו של עורך הדין לעמוד ולעבוד עם הכונס הרשמי, המנהל המיוחד, המוסד לביטוח לאומי, החייב במזונות מחד והזכאים למזונות מאידך ולשמור על אינטרס הלקוח באדיקות ובמקצועיות משפטית חסרת פשרות!

לפגישת ייעוץ בעניינכם, הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטלפון 03-6529448 או בנייד 050-4464456.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]