מזונות משקמים לאישה מכוח דיני החוזים

מיומנות בהליכים להסדרי מזונות אישה,
בהסכמה או באמצעות ביהמ"ש

הגיעי למשרדנו לייעוץ מסודר בנושא!

באילו מקרים ניתן לתבוע מזונות משקמים?

סוגיית תשלום המזונות הינה אחת הסוגיות המרכזיות במסגרת הליכי הפרידה בין בני זוג.

כעיקרון קיימים שני סוגי מזונות: מזונות אשה אותם על הגבר לשלם לבת זוגו, ומזונות ילדים אותם על הגבר לשלם עבור ילדיו.

המקור המשפטי העיקרי לחיוב במזונות אשה נמצא בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-1959.

סעיף 2(א) לחוק זה קובע כי: "אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה". על פי הדין היהודי רק הבעל חב במזונות אשתו, ואלו ישולמו לה רק במידה והיא נישאה לבעלה בנישואים כהלכה, כדת משה וישראל.

לעומת זאת, אשה שנישאה לבעלה בנישואים אזרחיים או הנה בעלת מעמד של ידועה בציבור לא תהיה זכאית לקבלת מזונות מבעלה מכח הדין היהודי.

תחת זאת, היא תהיה זכאית למזונות מכח ההלכה שהתפתחה במסגרת פסיקת בתי המשפט בארץ. מזונות אלו מכונים מזונות משקמים או מזונות אזרחיים.

מטרת מזונות אלו הינה לתת מענה לנשים אשר נישאו בנישואים אזרחיים או הינן בעלת מעמד של ידועות בציבור, אשר ההלכה היהודית בדבר תשלום מזונות לא חלה עליהן, וזאת על מנת לאפשר להן להשתקם כלכלית לאחר הפרידה, בפרט כשמדובר בנשים שהיו תלויות כלכלית בבן זוגם במהלך הקשר הזוגי ביניהם.

מכאן גם נובע הכינוי מזונות משקמים, מאחר ומטרתם הינה לסייע בשיקום הכלכלי של בן הזוג החלש כלכלית ולהבטיח את רמת חייו.

חיוב במזונות משקמים – שני מקורות

הסכם מפורש או מכללא – שנוצר בין בני הזוג לפיו ניתן לחייב במזונות משקמים לאחר הפירוד ביניהם.

בהתאם לכך, ניתן להקים חבות במזונות כל אימת שבין הצדדים קיים הסכם ממנו ניתן להסיק כך בדבר אומד דעתם של הצדדים. כך נקבע ע"י ביהמ"ש העליון בהליך ע"א 805/82 זימבול ורסנו נ' יצחק כהן.

אם וככל שנערך חוזה מפורש בין הצדדים, הרי שזכויות הצדדים וחובותיהם יקבעו בהתאם לחוזה, לפי מה שהוסכם בו במפורש ולפי מה שהשתמע ממנו, וזאת כפי שנקבע בהליך רע"א 8256/99 פלונית נגד פלוני.

דיני החוזים הכלליים, ועקרונות תום הלב, השיוויון, וההסתמכות הכלכלית – כלומר במידה ולא קיים הסכם מפורש או מכללא בין בני הזוג בדבר תשלום מזונות משקמים ביניהם, ניתן לקבוע כי החיוב במזונות אלו יגזר מדיני החוזים הכלליים, לפיהם בהיעדר הוראה מיוחדת, חוזה יכול שיהיה בהתנהגות ואילו תוכנו של הסכם זה יקבע בהתאם לעקרונות תום הלב והשוויון.

תום הלב בהקשר זה קובע כי כל אחד מבני הזוג צריך להפעיל את זכותו ביושר ובהגינות, וללא התעלמות מקיומו של הצד האחר. ההגינות והיושר בין הצדדים מחייבים כי במקום שהאחד נזקק לתמיכתו של האחר הוא זכאי לקבל תמיכה זו, כך נקבע בהליך רע"א 8256/99 פלונית נגד פלוני.

עם זאת נקבע כי פסיקת מזונות משקמים מסוג זה אינה עניין שבשגרה וזאת כאמור בהליך בהליך ע"מ 10497/08 פלונית נ' פלוני.

מועד תשלום המזונות המשקמים נקבע על פי דרישות היושר, שיקולי ההגינות ותחושת הצדק שבין בני הזוג. שיעור המזונות, משך תקופת החיוב במזונות ועילות השוללות את המזונות יקבעו כולן על פי עקרון תום הלב, כאמור בהליךרע"א 8256/99 פלונית נגד פלוני.

לפיכך, קיימים שני הבדלים מרכזיים בין מזונות אישה רגילים לפי ההלכה היהודית לבין מזונות משקמים.

משך החיוב בתשלום המזונות

החיוב במזונות אישה על פי ההלכה היהודית פוקע עם מתן הגט, מאחר ועל פי ההלכה על הגבר לזון את אשתו רק במהלך נישואיהם ועד לסיומם בגט פיטורין.

לעומת זאת, החיוב במזונות משקמים נקבע מראש לתקופה קצובה, בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר כוללים שיקולי הגינות, יושר, ותחושת הצדק וכן התחשבות בקריטריונים שונים.

המדובר בנסיבות עובדתיות כגון משך החיים המשותפים של בני הזוג, מידת התלות ההדדית, ההסתמכות על משך קיומם, פערי הכוחות בין הצדדים ותוצאת חלוקת הרכוש ביניהם, התנהגות בני הזוג, קיומם של קשרים ביניהם לבני זוג חדשים, גילה של האישה, משך התקופה אשר ידרש לה לצורך הכשרה מקצועית והשתלבותה במעגל העבודה וכדומה.

ניתן לפסוק מזונות בסכום חד פעמי או בתשלומים עיתיים. עם זאת, במקרים רבים החיוב במזונות משקמים זמניים ימשיך לחול ללא הגבלת מועד, עד למתן פסק דין או החלטה אחרת.

סכום החיוב בתשלום המזונות

סכום החיוב במזונות אישה על פי ההלכה היהודית נקבע על פי העיקרון "עולה עמו ואינה יורדת". כלומר, סכום המזונות נקבע בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה האשה בתקופת הנישואים ולא פחות ממנה.

לעומת זאת, סכום החיוב במזונות משקמים נקבע בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתאם למספר קריטריונים, כגון גילה של האישה, השכלתה, כושר השתכרותה, פוטנציאל השתכרותה וכדומה.

עם זאת יצויין כי למעשה החיוב במזונות משקמים חל באופן שיוויוני על שני בני הזוג כאחד, ללא אבחנה מגדרית, כך שהוא איננו חל רק על הגבר כלפי האשה, אלא גם להיפך. כלומר תשלום המזונות המשקמים על כל אחד מבני הזוג שהנם ידועים בציבור או שנישאו בנישואים אזרחיים.

בפסק דין תקדימי וחדשני אשר ניתן ביום 18.12.2011 במסגרת הליך תמ"ש 12818-08-11 הטיל בית המשפט לענייני משפחה חובת תשלום מזונות משקמים על אשה כלפי הידוע בציבור שלה.

פסק הדין קבע כי על האשה לשלם למי שהיה הידוע בציבור שלה במשך 15 שנה מזונות זמניים בסך של 2,000 שקל לחודש וזאת עד להחלטה אחרת בעניין.

המדובר היה בזוג אשר במהלך כל תקופת הקשר ביניהם, פירנסה האשה את הגבר ודאגה לכל מחסורו. ברם, בעקבות סכסוך שפרץ בין השניים, סילקה האשה את הגבר מביתה באופן מיידי, והפסיקה בבת אחת את כל תמיכתה הכלכלית בו. כתוצאה מכך נותר הגבר ללא קורת גג וללא מזון.

בית המשפט קבע שלאורך השנים הסתמך הגבר על האישה מבחינה כלכלית, ומהסתמכות זאת משתמעת מחויבות של האשה לכלכל את הגבר.

פסק הדין התבסס על פסק הדין של ביהמ"ש העליון במסגרת בר"ע 8256/99 פלונית נ' פלוני ופסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במסגרת הליך תמ"ש 33988-05-10 ש.מ. נ' מ.ס.

שני פסקי הדין הללו עיגנו תפיסה חדשנית בפסיקה, אשר מכירה במחוייבות שווה של גברים נשים זה כלפי זה לא רק במסגרת קשר של נישואין, אלא גם במסגרת קשר של ידועים ציבור או כאשר המדובר בקשר נישואין אזרחי שאינו מוכר על פי ההלכה היהודית.

בשני פסקי הדין הודגש כי אין מדובר בחיוב מזונות על פי הדין הדתי ומכח הסטטוס המשפחתי של בני הזוג, אלא בחיוב מזונות מכח הדין האזרחי, אשר אינו מבדיל מגדרית בין חיובו של הגבר לבין חיובה של האשה.

תחומי ההתמחות שלנו:

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

צוואות וירושות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

 • גישור בהליך גירושין

  גישור בהליך גירושין: גשר של תקשורת ביניכם

  גישור בהליך גירושין למה לבנות חומה שמפרידה בין אנשים כשאפשר בפחות תקציב ועוגמת נפש לבנות גשר שמחבר בין אנשים? בהליך הגישור לא רק שנחסוך עבורכם את ההליכים המשפטיים הקשים הכרוכים בגירושין, עוגמת נפש ועלויות [...]

 • רופא גירושין

  כמה שווה מוניטין של רופא בעת גירושין?

  מוניטין של רופא בגירושין כידוע רופאים רבים נוהגים לעבוד במקביל הן כעצמאים והן כשכירים כך למשל, רופא מומחה, יכול לעבוד בבית חולים, לעבוד בקופת חולים ובנוסף לנהל מרפאה פרטית או שתיים בבעלותו או בבעלות [...]

 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  הדרך המהירה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  רוצה לצאת עם הילדים לטיול בחו"ל אך גילית בדקה ה-90 כי בת או בן הזוג לשעבר הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ? עורכת הדין לוסי מאיר מסבירה כיצד ניתן לפעול בדרך המהירה ביותר על מנת [...]

 • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

  הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

 • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

  הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]

 • צוואות

  צוואות

  הכל בנושא צוואות   צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים הנוגעים לכולנו, במסגרתה קובע כל אדם מי יירש את רכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה מעלה שאלות רבות כגון: באיזה שלב בחיים יש לערוך צוואה? האם גם [...]