פתרונות יצירתיים בחלוקת רכוש
פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

הדרך לחלוקת הרכוש יכולה להיות קלה, קצרה ונטולת מאבק

פנה/י אלינו לייעוץ אישי!

שיקולים בעת חלוקת רכוש בהליך הגירושין

אחת הסוגיות המרכזיות ביותר במסגרתו של כל הליך גירושין הנה אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג. במקרה ובני הזוג ביניהם הסכם ממון כדין, אשר מסדיר בצורה מפורטת את אופן חלוקת רכושם, יש לנהוג בהתאם לאמור בהסכם זה.

במקרה ובני הזוג לא ערכו ביניהם הסכם ממון, שהינו למעשה המקרה הנפוץ הרבה יותר, יש לחלק את הרכוש ביניהם בהתאם להלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים, וזאת לפי מועד נישואיהם: בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974 כפופים להלכת השיתוף, שהינה הלכה יציר הפסיקה, ואילו בני זוג שנישאו לאחר מועד זה, כפופים להסדר איזון המשאבים, אשר מעוגן בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

אחד ההבדלים העיקריים בין שתי השיטות הללו הינו שחלוקת הרכוש על פי הסדר איזון המשאבים אפשרית בעיקרה רק בעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או מות אחד מבני הזוג, בעוד שחלוקת הרכוש על פי הלכת השיתוף אפשרית בכל עת, וללא תלות בפקיעת הנישואין כאמור.

יחד עם זאת, קיימים מספר כללים המשותפים לשתי שיטות החלוקה הללו, ועל כך אסביר ואפרט בסקירה שלפניך.

הכלל הבסיסי בחלוקת רכוש

ראשית, הכלל הבסיסי המשותף לשתי השיטות הללו קובע כי שווי כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, יחולק במועד הגירושין של בין בני הזוג בחלקים שווים ביניהם, וזאת בלי קשר לשאלה על שם מי מהם רשום הרכוש.

הרכוש המשותף יכול לכלול לדוגמא, את דירת המגורים, הרכב המשפחתי, חסכונות בנק, זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורים, נכסי קריירה כגון קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוח מנהלים ועוד.

הכלל הנוסף לגבי חלוקת רכוש הינו כי ישנם נכסים שאינם נכללים במסגרת הרכוש המשותף שעומד לחלוקה בין בני הזוג, ולכן הם נחשבים כרכושו הבלעדי של אחד מבני הזוג בלבד. זאת, אלא אם כן הוכחה כוונת שיתוף לגביהם, כך שהם למעשה נטמעו ברכוש המשותף, ועל כן גם הם יחולקו שווה בשווה בין הצדדים. כלומר המדובר בכלל שיש לו חריג משלו.

המדובר בעיקר בשלושה סוגים של נכסים שלא ניתן לכלול ברכוש המשותף: רכוש שהתקבל לפני הנישואין, וכן מתנות ו/או ירושה שהתקבלו במהלך הנישואין אצל מי מבני הזוג, וזאת כאמור בסעיף 5(א)1 לחוק יחסי ממון. בפסיקה נהוג לכנות נכסים אלו כנכסים חיצוניים.

כללים חריגים בחלוקת רכוש

החריג לכלל: כאמור, במידה ובן הזוג השני אשר לא קיבל נכסים אלו, הצליח להוכיח כי נוצרה כוונת שיתוף גם לגביהם, אזי יחול השיתוף גם עליהם, באופן ששווים יחולק שווה בשווה בין שני בני הזוג. כך נקבע למשל, במסגרת הליך ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי, בהליך רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי, וכן בהליך ע"א 7687/04 ששון נ' ששון.

על מנת להוכיח כוונת שיתוף לגבי הנכסים הללו, בין אם היא נאמרה בצורה מפורשת, ובין אם היא נלמדה על דרך ההתנהגות, על בן הזוג השני להוכיח כי הנכס החיצוני הספציפי אכן נטמע בתוך הרכוש המשותף, וזאת בהתאם לנסיבות המקרה.

חובות שנצברו רק על שם אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, נחשבים אף הם כחובות משותפים לשניהם, אך זאת כאשר המדובר בחובות שנצברו לצורך מימון הצרכים השוטפים של התא המשפחתי כגון רכישות לבית המגורים, מזון וכדומה.

לעומת זאת, אשר ברור כי לא ניתן לשייכם לצרכי חיי הנישואים, כגון חובות שנוצרו עקב מעשים בלתי חוקיים, הימורים, בגידות וכד', לא ייכללו בחובות המשותפים וירבצו רק על כתפיו של בן הזוג שצבר אותם.

גם לכלל הבסיסי בדבר החלוקה השוויונית של הרכוש בין בני הזוג, קיים חריג משלו, אשר מאפשר סטייה מכלל זה מטעמי צדק.

מה קובע סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון

סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון קובע כי במידה וישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ניתן לחרוג ולסטות מהכלל הבסיסי בדבר חלוקה שיוויונית של שווי הנכסים המשותפים בין בני הזוג, ולחלק את הרכוש ביניהם לא באופן שווה, אלא לפי יחס אחר, אשר יתחשב, בין היתר, בנכסים עתידיים ולרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.

אולם, בפסיקה נקבע כי השימוש בחריג זה יעשה אף הוא במקרים חריגים בלבד. שכן, לא בנקל ניתן לשלול את זכויותיו הקנייניות של מי מבני הזוג ברכוש המשותף, אשר מחצית הרכוש שייכת לו, ולהעניקן לבן הזוג השני.

לפיכך נקבע כי יש להשתמש בחריג זה באופן זהיר ומושכל, במקרים בהם קיים חוסר איזון בולט בין בני הזוג, וכאשר קיימות נסיבות מיוחדות אשר אכן מצדיקות את הפגיעה האמורה בזכות הקניין הבן זוג השני.

כלומר, המדובר בנסיבות אשר מצדיקות להעדיף שוויוניות בחלוקה על פני חלוקה שווה. כך נקבע במסגרת הליך תמ"ש (ת"א) 74231/99 ר.ב.א נ' א.ב.א.

סעיף 8(2) לחוק לא פירט מהן אותן נסיבות מיוחדות, והותיר את שיקול הדעת בעניין זה לבתי המשפט.

נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות את הסטייה מכלל החלוקה השוויונית

להלן הדוגמאות העיקריות לנסיבות מיוחדות אשר מצדיקות את הסטייה מכלל החלוקה השוויונית, כפי שהן נדונו בפסיקה:

כושר השתכרות – המדובר במצב בו קיימים פערים בולטים לגבי כושר ההשתכרות של בני הזוג לאחר תום נישואיהם, ובמיוחד כאשר הבר נובע מחלוקת תפקידים לא שיוויונית ביניהם בתקופת הנישואין. לדוגמא, במצב בו האשה לא רכשה לעצמה כושר השתכרות משלה, אלא דאגה בכל תקופת הנישואין לצרכי המשפחה והבית, תמכה בבעל ואיפשרה לו לפתח את הקריירה שלו ולרכוש לעצמו כושר התשכרות גבוה משלו.

נכסים חיצוניים – כאשר לאחד מבני הזוג ישנם נכסים חיצוניים רבים, או כאשר אחד מבני הזוג הכניס את נכסיו החיצוניים לרכוש השותף, בעוד השני סירב לעשות כן.

עקרון תום הלב – כאשר התנהגות הצדדים מביאה לכך שתחושת הצדק ועקרונות ההגינות ותום הלב מחייבים לסטות מכלל החלוקה השוויונית. למשל, במקרה בו אחד מבני הזוג הבריח נכסים מחוץ לנישואין או נהג באלימות פיזית ואו נפשית כלפי בן הזוג השני, ובמיוחד כאשר המדובר באלימות מתמשכת. לגבי בגידה, העמדה הרווחת היא כי בגידה איננה מהווה שיקול המצדיק סטיה מכלל החלוקה השוויונית, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך ע"א ‎264/77 דרור נ' דרור.

תחומי ההתמחות שלנו:

סמל גירושין

התמחות מיוחדת בייצוג צדדים להליכי גירושין, תוך הקפדה על תכנון אסטרטגיה פרטנית וליווי אישי עד לתום ההליכים…

סמל חלוקת רכוש

ייעוץ וליווי משפטי בהליכים לצורך חלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, בהסכמה או באמצעות בית המשפט…

סמל צוואות

בעת ניסוח צוואה נדרשת מאיתנו אחריות גדולה כלפי המצווה והשארים. ניסוח צוואה מדוייק ימנע מאבקים בעתיד…

סמל גישור

עו"ד לוסי מאיר הנה מגשרת מוסמכת בעלת ניסיון והתמחות בהליכי גישור בין בני זוג כאלטרנטיבה למאבקי גירושין…

סמל הסכמים

דיני המשפחה מציגים אתגרים רבים בכל הנוגע לניסוח הסכמים משפטיים מורכבים מסוגים רבים ולמטרות מגוונות…

סמל משמורת

הילדים חשובים יותר מהכל – זאת לא רק סיסמא אלא דרך חיים. אנחנו כאן על מנת לשמור על האינטרסים שלך…

סמל מזונות

בין אם המדובר על מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, לפני או לאחר הליכי הגירושין, לעו"ד לוסי מאיר ידע וניסיון נרחב בתחום…

סמל ידועים בציבור

רוצה לקבל הכרה בזכויות של ידועים בציבור? למשרדנו ניסיון רב בטיפול אפקטיבי בזכויות של ידועים בציבור…

סמל אפוטרופסות

משרדה של עו"ד לוסי מאיר מתמחה בטיפול משפטי מהיר ואפקטיבי לצורך מינוי אפוטרופוס על פי דין…

לקוחות ממליצים:

"זר לא יבין את התהליך הקשה, מלבד מי שעבר גירושין…לצד מקצוענות ראויה להתפעלות היית לי לעוגן בים סוער… אני משוכנע ומודע מה הייתה תרומתך עבורי ועבור ילדי כאשת מקצוע מהשורה הראשונה"
י.א – מרץ 2015
"אני רוצה להודות לך על הטיפול המסור ומקצועי בתביעה שהגשתי נגד בן זוג לשעבר…אני ובתי מודות לך מקרב לב על התוצאה המצוינת שהגעת אליה בביהמ"ש"
ר.ל – אפריל 2015
"אני באופן אישי רוצה להעניק לך הוקרה ומלוא הערכה ולהודות לך על הטיפול המקצועי על ההקשבה והסבלנות, על מהירות התגובה, על המסירות וההקרבה לנתינת השירות"
א.פ – אוקטובר 2014
לקוחות ממליצים

צור/צרי איתנו קשר
מלא/י פרטים לקבלת ייעוץ אישי מהיר:

  • זוג בתחילת דרכם להתגרש

   6 טיפים כלליים ועיקריים למתגרש/ת לתחילת הדרך

   גירושין הם נושא מאוד מורכב, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הרגשי. כעורכי דין לגירושין, אנו יכולים להעיד כי גירושין הם אף פעם לא דבר נעים שרוצים לעבור... אבל (ויש אבל גדול), יש דרך ויש דרך. [...]

  • אישה שרוצה להתגרש אך איננה יכולה

   מסורבות גט – מה חשוב לדעת?

   גירושין של בני זוג יהודים בישראל, הינם מותנים בפסק דין לגירושין שניתן רק על ידי בית הדין הרבני אשר לו הסמכות הבלעדית לסדר גט ולבצע גירושין בזוג נשוי. בפועל, הגירושין ייעשו על ידי מתן גט [...]

  • זוג בגישור גירושין

   תביעות בבית משפט לעומת גישור גירושין

   הליך גישור גירושין – הינו אלטרנטיבה לבתי המשפט לענייני משפחה ולבתי הדין הרבניים בעת הצורך, אשר נועד ליישב את הסכסוך במינימום זמן ומינימום עוגמת נפש. במסגרת הגישור ישנו גורם ניטרלי, שהוא המגשר, המסייע לצדדים שנמצאים [...]

  • ירושה

   בקשה לצו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה – איך עושים את זה?

   המשפט הישראלי קובע לאן עובר רכושו של אדם, שהוא עזבונו, לאחר לכתו מן העולם. העברת הנכסים תתאפשר בין אם המנוח לא הותיר אחריו מסמך (שהוא צוואה המורה על חלוקת רכושו בהתאם לרצונו) – שאז יש [...]

  • הסכם חלוקת עיזבון - מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון – מה הדין?

   הסכם חלוקת עיזבון - צוואות וירושות דיני הצוואות והירושות, הינם רובד חשוב וניכר בדיני המשפחה. העיסוק בצוואות וירושות נוגע לכל, ובשל היותו נושא סבוך ומורכב, מומלץ לשאוב מידע ולו הבסיסי ביותר, בכל הקשור לנושא. בבוא [...]

  • חלוקת ירושה - כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   חלוקת ירושה – כיצד עושים זאת ומה חשוב לדעת?

   הכל על חלוקת ירושה   ענייני צוואות וירושות, יכולים לפגוש כל אדם במהלך חייו, הן על ידי כתיבת צוואה בעניינו והן כאשר קרוב אליו נפטר ומוריש לו חלק על פי ירושה או על פי צוואה. [...]